Portal Programu EU-CHEM-REACT

Aktualności

O Projekcie

Zaprojektowany i prowadzony przez ICCSS, EU-CHEM-REACT oferuje integracyjne i obejmujące całe społeczeństwo podejście mające na celu ograniczenie skutków zagrożeń chemicznych i biologicznych oraz przygotowanie się do klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka, jak również  reagowanie na nie w terenie, na lądzie i na morzu.

EU-CHEM-REACT pomaga lokalnym, krajowym i międzynarodowym zainteresowanym stronom w korzystaniu z Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UCPM) i unijnych narzędzi, wprowadzaniu współpracy transgranicznej i ubieganiu się o międzynarodową pomoc ze strony organizacji międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego.

Współfinansowany przez Unię Europejską program EU-CHEM-REACT skupia kraje Europy Środkowej i Wschodniej w celu przetestowania, wprowadzenia, rozszerzenia i połączenia ich zdolności i potencjału w zakresie ochrony ludności i  UCPM w odpowiedzi na poważne klęski i katastrofy. W ten sposób EU-CHEM-REACT rozwija interoperacyjność między krajami UE a krajami Europy Wschodniej w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

EU-CHEM-REACT wspiera wdrażanie europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), promując polityki, praktyki i instrumenty UE oraz współpracę w zakresie ochrony ludności w celu promowania bezpieczeństwa publicznego u sąsiadów UE.

EU-CHEM-REACT wspiera i wdraża w praktyce postanowienia Partnerstwa Wschodniego w celu wzmocnienia współpracy transgranicznej i wykorzystania polityk i instrumentów UE w celu ograniczenia zagrożeń chemicznych, reagowania na poważne katastrofy i poprawy regionalnego bezpieczeństwa publicznego.

Tworząc platformę współpracy i wymiany, EU-CHEM-REACT, kładziemy ncisk na rozwój UCPM i jego wykorzystanie poza UE, poprzez testowanie i wprowadzanie odpowiednich procedur. Wreszcie, priorytetem EU-CHEM-REACT jest przyczynianie się do wyciągania wniosków, dzielenia się wiedzą, rozpowszechniania wyników badań oraz wymiany najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka, przygotowania się na nie i reagowania na nie w całej Europie i wśród jej sąsiadów.        

EU-CHEM-REACT wspiera rozwój ochotniczej straży pożarnej i organizacji ochotniczego ratownictwa oraz zapewnia ich aktywny udział w działaniach programowych oraz zaangażowanie i współpracę z UCPM.

Czym jest EU-CHEM-REACT?

Program koncentruje się na testowaniu, planowaniu, gotowości i reagowaniu na zdarzenia CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) poprzez ćwiczenia, szkolenia, seminaria i wymianę najlepszych praktyk. Program dotyczy faz zapobiegania, gotowości i reagowania na katastrofy chemiczne, naturalne i spowodowane przez człowieka, związane z chemicznymi środkami bojowymi, toksycznymi chemikaliami przemysłowymi, czynnikami biologicznymi i toksynami.

EU-CHEM-REACT wprowadził system ćwiczeń, w tym ćwiczeń sztabowych (TTX), ćwiczeń sztabowo-dowódczych (CPX) i ćwiczeń terenowych (FX), opracowany na podstawie metodologii ICCSS. Przygotowanie, przeprowadzenie i ocena EU-CHEM-REACT odbywa się w oparciu o wytyczne i wytyczne Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG ECHO).

W ramach EU-CHEM-REACT został stworzony system szkoleń i seminariów dla partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej na temat wykorzystania UCPM, ułatwiania lokalnej i krajowej reakcji i koordynacji w celu poprawy skuteczności systemu zapobiegania, przygotowania i reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka. EU-CHEM-REACT promuje rozwój na uniwersytetach i w ośrodkach szkoleniowych w Europie Wschodniej programów edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących UCPM oraz współpracy transgranicznej w zakresie łagodzenia skutków klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka.

EU-CHEM-REACT rozwija sieć podmiotów, ekspertów, doradców i szkoleniowców, aby wspierać rozwój unijnej sieci wiedzy o ochronie ludności. W ramach tej sieci rozwijana jest wspólna kultura gotowości na wypadek katastrofy, prowadzone są szkolenia dla personelu zajmującego się ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym, a także nawiązywane są kontakty w celu wspierania interakcji i synergii między podmiotami zajmującymi się ochroną ludności i pomocą humanitarną.

Kompleksowa ocena jest podstawowym elementem podstawowej inicjatywy UE-CHEM-REACT. Ocena obejmuje wszystkie działania w ramach projektu. Ocenia się w niej cały cykl projektu, od daty jego rozpoczęcia do końca, czyli działania przygotowawcze, ćwiczenia i działania następcze.

Do kogo jest skierowany?

EU-CHEM-REACT jest adresowany geograficznie do państw członkowskich UE, krajów korzystających z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), które nie uczestniczą w UCPM: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, kraje objęte europejską polityką sąsiedztwa: Wschodu (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) i Południa (Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria i Tunezja), w oparciu o polityki UE.

Projekt EU-CHEM-REACT skierowany jest do wszystkich grup docelowych zajmujących się ochroną ludności, ochroną środowiska i ochroną chemiczną na szczeblu lokalnym i krajowym. Dlatego też głównymi grupami docelowymi programu są odpowiednie podmioty lokalne, krajowe i międzynarodowe, które zajmują się działaniami prawnymi, administracyjnymi, operacyjnymi, przemysłowymi i środowiskowymi mającymi na celu zmniejszenie zagrożeń chemicznych i środowiskowych.

Szczególny nacisk UE-CHEM-REACT kładzie na zwracanie się do lokalnych zainteresowanych stron, społeczeństwa obywatelskiego i środowiska akademickiego. Grupy docelowe obejmują organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO), w tym z sektora społecznego, organizacje ekologiczne, CSO posiadające odpowiednią wiedzę specjalistyczną, lokalny przemysł i uniwersytety.

EU-CHEM-REACT opiera się na podejściu obejmującym całe społeczeństwo i przewiduje wymianę informacji oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat działań w dziedzinie substancji niebezpiecznych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. EU-CHEM-REACT aktywizuje i integruje lokalne struktury i społeczności, szczególnie w sektorze prywatnym i społeczeństwie obywatelskim, w procesie zapobiegania zagrożeniom i planowania kryzysowego, przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym i środowiskowym.

Ponieważ zagrożenia chemiczne i środowiskowe oraz sytuacje nadzwyczajne nie uznają granic, EU-CHEM-REACT zaprasza do współpracy międzynarodowe zainteresowane strony, w tym UNEP, UN OCHA, OPCW, INTERPOL, WCO, NATO.

Dlaczego EU-CHEM-REACT jest tak ważny?

EU-CHEM-REACT powstał w wyniku zwiększonego nacisku na zapobieganie, gotowość i reagowanie w celu łagodzenia rosnących zagrożeń i sytuacji kryzysowych związanych z chemią i środowiskiem naturalnym na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Podstawowym założeniem tego programu było założenie, że tradycyjne metody reagowania w sytuacjach kryzysowych nie są już wystarczające, aby sprostać nowym wyzwaniom, jakie stwarzają awarie i katastrofy chemiczne i/lub środowiskowe, niezależnie od tego, czy wynikają one z przyczyn naturalnych, czy z działalności człowieka. Sprostanie potencjalnym zagrożeniom związanym z działaniami w zakresie substancji niebezpiecznych i katastrof wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, w tym rządu, sektora prywatnego, przemysłu, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i mediów.

Ponieważ zagrożenia chemiczno-biologiczne i środowiskowe oraz sytuacje kryzysowe nie uznają granic, konieczna jest aktywna współpraca transgraniczna w celu zapobiegania katastrofom, przygotowania się do nich i reagowania na nie. W UE, krajach UE, ale również w krajach sąsiadujących z UE, istnieje znaczny potencjał i zdolności krajowe, które zostały zintegrowane i przetestowane w ramahc projektu.

Cele EU-CHEM-REACT są następujące. Po pierwsze, zwiększenie zdolności reagowania, wzmocnienie lokalnych i krajowych ram regulacyjnych w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej, w tym opracowanie i wprowadzenie procedur operacyjnych, oraz testowanie ich poprzez ćwiczenia. Po drugie, doprowadzenie do tego, by wyniki szkoleń i ćwiczeń na małą skalę i próbne były wykorzystywane w szerszym krajowym, regionalnym i międzynarodowym rozwoju i zastosowaniu. Po trzecie, wzmocnienie współpracy transgranicznej i rozszerzenie wykorzystania unijnego mechanizmu ochrony ludności (UCPM) oraz dzielenie się europejskim potencjałem w krajach sąsiadujących z UE.

Partnerstwo organizacji międzynarodowych

- UN OCHA - koordynacja skutecznych działań humanitarnych;
- OPCW - weryfikacja użycia broni chemicznej i pomoc międzynarodowa w przypadku użycia broni chemicznej;
- Koordynator projektu OBWE na Ukrainie - zapewnienie wiedzy fachowej na temat współpracy z właściwymi organizacjami ukraińskimi oraz członek procesu ewaluacji;
- INTERPOL - przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa chemicznemu i wymiana informacji.

Wiodące projekty w ramach EU-CHEM-REACT

Beneficjenci Projektu:


Partnerzy


Liderzy Projektu

Amb. Krzysztof Paturej
President of the Board
Dr. Lech Starostin
Program Director
Ms. Vera Tikhanovich
Project Manager

Dokumentacja: