Lokalna Świadomość i Odpowiedzialność

Tradycyjne sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych nie są już wystarczające, aby sprostać wyzwaniom związanym z awariami i klęskami chemicznymi, czy to z przyczyn naturalnych, czy też z działalności człowieka. Sprostanie potencjalnym zagrożeniom związanym z działalnością chemiczną wymaga współpracy wszystkich zainteresowanych stron, w tym rządów, przemysłu, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i mediów. Społeczności lokalne powinny wiedzieć, jakie działania z udziałem substancji niebezpiecznych są podejmowane w ich otoczeniu i uczestniczyć w dialogu na temat zasobów niezbędnych do przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom i minimalizowania potencjalnych strat. 

ICCSS zapoczątkował inicjatywę "Świadomość Lokalna i Odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa chemicznego", aby umożliwić samorządom i podmiotom lokalnym sprostanie wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem i ochroną, jakie stwarza wzrastające wykorzystanie substancji chemicznych i dostęp do substancji niebezpiecznych na poziomie lokalnym. Głównym celem ICCSS jest tworzenie lokalnych polityk zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa i ochrony w produkcji chemicznej, zwłaszcza na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw chemicznych (MŚP) i operatorów, a także w gospodarce odpadami chemicznymi i transporcie materiałów niebezpiecznych. Wspiera administrację lokalną i społeczeństwa obywatelskie w łagodzeniu zagrożeń chemicznych i środowiskowych oraz sytuacji kryzysowych.   

Ponadto ICCSS promuje Lokalne Zarzadzanie Chemią - które jest wyrazem odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem osiągniętego poprzez ustanowienie ram, które jasno określają, kto jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, jaki jest proces decyzyjny i kto jest odpowiedzialny za wdrażanie decyzji na poziomie lokalnym, przedsiębiorstwa. ICCSS poprzez wzmacnianie lokalnego ładu korporacyjnego pomaga kierownictwu lokalnemu/firmowemu zapobiegać lub pokonywać zdarzenia związane z bezpieczeństwem i ochroną, które zagrażają ciągłości biznesowej; zarządzać sytuacjami kryzysowymi i działaniami naprawczymi, przestrzegać wymogów prawnych i regulacyjnych; chronić interesy interesariuszy, spełniając jednocześnie ich oczekiwania; oraz zapewniać rentowność firmy.

Żaden pojedynczy interesariusz nie może osiągnąć celu, jakim jest poprawa zarządzania chemikaliami w oderwaniu od innych. Poprawa wymaga silnej koalicji pomiędzy przemysłem chemicznym i jego stowarzyszeniami zawodowymi, a także społecznościami ekspertów ds. bezpieczeństwa i ochrony. Wspólnie i we współpracy z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, członkowie koalicji mogą ocenić wymagania dotyczące poprawy i sformułować zrównoważone rozwiązania. Ważną częścią tych wysiłków jest poprawa komunikacji i przekazywania informacji na temat kwestii związanych z zarządzaniem chemicznym, a tym samym przekonanie interesariuszy i społeczeństwa, że globalne zarządzanie jest cenne dla dobrobytu kraju.

Uznanie Przyjazności Dla Środowiska i Społeczeństwa w zakresie Bezpieczeństwa Chemicznego I Ochrony Środowiska

Pomimo ogromnych inwestycji, jakie podejmujemy w bezpieczny rozwój chemii, pomagający zaspokoić potrzeby społeczeństwa, ogromna liczba konsumentów nie zdaje sobie nawet sprawy, jak wiele zawdzięcza ona chemii i jak wiele produktów na półkach trafiło w bezpieczny sposób do przemysłu chemicznego. Obecnie chemia na poziomie procesów produkcyjnych, jak również produktów końcowych, budzi wiele obaw konsumentów. Narastają obawy o środowisko związane z niewłaściwym lub nadmiernym stosowaniem produktów chemicznych.  

Z tego powodu, w dobie powszechnego dostępu do informacji, konsumenci otwarcie domagają się od firm przejrzystości, wiedzy o ich działalności i potwierdzenia, że ich produkty powstają w wyniku bezpiecznych procesów. Oczekują oni deklaracji, że dostarczane produkty będą rzeczywiście bezpieczne. 

Odpowiedzią na powyższe jest inicjatywa CHEM-FRIENDLY.

Inicjatywa CHEM-FRIENDLY została opracowana na Pierwszym Światowym Szczycie Bezpieczeństwa Chemicznego (CHEMSS 2016), w którym wzięło udział ponad 400 uczestników z 40 krajów reprezentujących rządy, środowiska akademickie, stowarzyszenia przedsiębiorców i konsumentów. 

CHEM-FRIENDLY jest potwierdzeniem, że firma prowadzi procesy produkcyjne i zarządza chemikaliami w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

CHEM-FRIENDLY tworzy odpowiedzialność indywidualną, społeczną i biznesową, nie poprzez podnoszenie standardów, norm i certyfikatów, ale poprzez dzielenie się wiedzą, wymianę najlepszych praktyk, współpracę i szkolenia.

Celem CHEM-FRIENDLY jest kreowanie pozytywnego wizerunku chemii i przedsiębiorstw działających w tym sektorze. Budowanie przyjaznego wizerunku jest ważną dźwignią sprzedaży, nie tylko dla konsumentów, ale także dla dostawców. Rozwój biznesu przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i pewności procesów. 

Czy CHEM-FRIENDLY jest dla mnie?

Każda firma, która zajmuje się sektorem chemicznym jest mile widziana. Chociaż chemia jest wykorzystywana do celów pokojowych, może być zabójcza, jeśli jest zarządzana w niewłaściwy sposób. Dotyczy to firm z takich sektorów jak: Produkcja; Transport; Składowanie; Gospodarka odpadami przemysłowymi.

Zapraszamy również wszystkich producentów i dostawców usług, którzy w swojej codziennej działalności wspierają rozwój bezpieczeństwa chemicznego. Pokażemy Państwa rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i ochronę na światowym forum.

Otrzymanie CHEM-FRIENDLY jest potwierdzeniem, że firma jest świadoma wymagań i działa odpowiedzialnie w zakresie bezpieczeństwa chemicznego. Jednocześnie wspiera kulturę bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej oraz promuje jej umacnianie na całym świecie, wraz z deklaracjami CHEMSS 2016 i CHEMSS2017.