Podejście

Podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego we współczesnym świecie obejmują następujące wymiary: prawny, polityczno-organizacyjny i infrastrukturalno-techniczny. Tradycyjne obecne systemy i mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem chemicznym i biologicznym jako pole działania i domena państwa stają się przestarzałe lub nieadekwatne, ponieważ główne wyzwania i zagrożenia są zasadniczo niepaństwowe. ICCSS przewodzi wysiłkom na rzecz wprowadzenia Globalnego Zarządzania w tych wymiarach, co pomoże zwiększyć bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne (chem-bio) na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym.

ICCSS dąży do Globalnej Współpracy i Globalnego Społeczeństwa, jako podstawowych zasad rozwoju i bezpieczeństwa chemiczno-środowiskowego i bezpieczeństwa cybernetycznego w całym łańcuchu działalności chemicznej. ICCSS wspiera rozwój sektorów chemicznych i biologicznych w kierunku zrównoważonego. ICCSS inicjuje i przewodzi partnerstwom całego społeczeństwa lub całego rządu, z naciskiem na Podejście Regionalne. ICCSS łączy w sobie doświadczenie i możliwości z całego zakresu CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosives) i ochrony środowiska. ICCSS łączy zdobyte zdolności i najlepsze rozwiązania oraz usprawnia ich wdrażanie przez państwa, organizacje międzynarodowe, przemysł, społeczeństwo obywatelskie i środowisko akademickie.

ICCSS wprowadziła Globalne Wytyczne poprzez opracowanie globalnych Deklaracji w sprawie współpracy międzynarodowej w celu zwiększenia kultury bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej oraz promowania zrównoważonej chemii i bezpieczeństwa procesów. Wytyczne te rozwijają globalną kulturę bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego oraz bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez oferowanie międzynarodowych kursów oraz rozpowszechnianie wiedzy i doświadczenia. Wytyczne te stworzyły podstawę do globalnej współpracy nauki i przemysłu w ramach CHEMSS Sieci Badawczo-rozwojowej i Globalnego Zespołu ICCSS.

Międzynarodowe i krajowe działania i mechanizmy regulacyjne w dziedzinie zapobiegania, gotowości i reagowania na nadużycia związane z substancjami chemicznymi pozostają mało efektywne. Stają się one coraz mniej adekwatne dla sprostania zagrożeniom i wyzwaniom związanym z globalizacją oraz szybkim i bardzo dynamicznym rozprzestrzenianiem się chemikaliów i przemysłu. W związku z tym RAMY REGULACYJNE ICCSS zostały opracowane w celu zachęcenia struktur międzynarodowych, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych, OPCW i innych właściwych agencji, do skoncentrowania się na zmniejszaniu tych zagrożeń. ICCSS zwiększa zapotrzebowanie krajów rozwijających się w zakresie zwiększenia ich zdolności regulacyjnych i operacyjnych w zakresie chem-bio. Obecnie bezpieczeństwo chemiczne i ochrona chemiczna stały się podstawowym elementem bezpieczeństwa narodowego, rozwoju gospodarczego i społecznego oraz ochrony środowiska.

ICCSS wspiera budowanie potencjału i współpracę zainteresowanych stron, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w celu bezpiecznego stosowania chemikaliów i środków biobójczych.

Katastrofy chemiczne i środowiskowe mają miejsce lokalnie i utrudniają oraz zakłócają lokalne życie i funkcjonowanie. Dlatego też ICCSS rozwija i promuje ŚWIADOMOŚĆ LOKALNĄ i odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego, aby pomóc i wzmocnić pozycję lokalnych interesariuszy w zrozumieniu i stosowaniu bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego. Program Świadomości Lokalnej ICCSSzwiększa bezpieczeństwo lokalne, wspiera samorządy lokalne, pomaga w zmniejszaniu wykluczenia społecznego, chroni środowisko. ICCSS zainicjował CHEMFRIENDLY  Acknowledgement, który zaprasza wszystkie osoby zaangażowane w działalność związaną z chemikaliami do zaangażowania się w ciągłą poprawę bezpieczeństwa i ochrony swoich produktów, usług i procesów oraz poprawę kultury bezpieczeństwa i ochrony chemicznej.

Bezpieczeństwo chemiczne i środowiskowe pozostaje w rękach rządów i odpowiednich gałęzi przemysłu, podczas gdy rozwój, produkcja, transport, użytkowanie i utylizacja chemikaliów są w zasięgu globalnym. Rozwój i produkcja chemiczna została przeniesiona do krajów rozwijających się, ale możliwości i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony chemicznej są ograniczone głównie do krajów rozwiniętych. Sprawia to, że stosowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony są kosztowne, aktualnie stosowane rozwiązania są często przestarzałe (niski poziom ochrony cyberprzestrzeni) i ograniczone do poszczególnych krajów oraz dużych firm i zakładów przemysłowych. ICCSS pokonuje te ważne bariery w zakresie bezpieczeństwa, rozwoju i gospodarki poprzez rozwijanie GLOBALNEGO RYNKU  bezpieczeństwa chemiczno-środowiskowego i ochrony cyberprzestrzeni, poprzez wspieranie i promowanie przedsiębiorców oferujących innowacyjne usługi, procesy i produkty. ICCSS prowadzi CENTRUM DIALOGU I WSPÓŁPRACY, który oferuje alternatywną komunikację i współpracę.

Cyberbezpieczzeńśtwo i Niezawodność w Przemyśle

Liczba incydentów cybernetycznych i stopień zaawansowania ataków gwałtownie wzrosły, a ataki cybernetyczne coraz częściej wymierzone są w infrastrukturę krytyczną. Mogą one również uderzać w obiekty chemiczne.  ICCSS podjęła szereg działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego w przemyśle chemicznym oraz opracowała i zaproponowała zintegrowane podejście: Cyberbepieczeństwo i Niezawodność w Przemyśle - Odporność na ataki cybernetyczne - Niezawodność. ICCSS koncentruje się na praktycznych aspektach zwiększania odporności branży na zagrożenia cybernetyczne w przemyśle chemicznym i zwiększania niezawodności. Podejście to sprawia, że bezpieczeństwo cybernetyczne jest inwestycją, a nie kosztem dla firmy. ICCSS prowadzi rozwój i wprowadzanie kompetencji zawodowych w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w branży. ICCSS wspiera rządy i organizacje międzynarodowe w tworzeniu ram regulacyjnych w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i wprowadzaniu Map Drogowych dotyczących Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Niezawodności. ICCSS oferuje szkolenia, konferencje i seminaria mające na celu zwiększenie odporności i ochronę przemysłu chemicznego przed zagrożeniami cybernetycznymi dla organizacji międzynarodowych, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz samorządowych firm użyteczności publicznej.