Fundusze ICCSS

ICCSS jako fundacja non-profit nie otrzymuje bezpośredniego finansowania ani dotacji od żadnej instytucji. Źródła finansowania pochodzą z międzynarodowych grantów na projekty, o które wnioskuje i które otrzymuje ICCSS, ze wskazanych datków na wspólne działania prowadzone z międzynarodowymi darczyńcami oraz z działań szkoleniowych i edukacyjnych ICCSS. 

Partnerzy międzynarodowi i darczyńcy są proszeni o dokonywanie dobrowolnych wpłat i oferowanie wsparcia rzeczowego, aby pomóc ICCSS w opracowaniu i wprowadzeniu rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego oraz bezpieczeństwa cybernetycznego dla wszystkich zainteresowanych stron, na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym. 

Zdajemy sobie sprawę z wyzwań wynikających z rosnącej konkurencji o coraz mniejsze zasoby finansowe i wiedzę fachową. Prowadzimy nasze działania w sposób przejrzysty i efektywny kosztowo, aby zapewnić, że finansowanie darczyńców osiąga uzgodnione wyniki. W coraz większym stopniu koordynujemy działania z odpowiednimi partnerami międzynarodowymi, aby uniknąć powielania działań i powstawania luk.