Centrum Dialogu i Współpracy

Centrum Dialogu i Współpracy ICCSS oferuje przestrzeń dla lokalnych, krajowych i międzynarodowych konkurentów, rywali lub przeciwników z rządów, branż i organizacji międzynarodowych, do spotkania, zrozumienia stanowisk, synergii i poszukiwania rozwiązań.

Centrum Dialogu i Współpracy ICCSS jest katalizatorem współpracy pomiędzy różnymi zainteresowanymi stronami w rządzie, przemyśle, środowisku akademickim i społeczeństwie obywatelskim, poprzez unikanie podziałów w politycznych koncepcjach i języku w podejściu do kwestii, które utrudniają postęp w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i biologicznego oraz ochrony biologicznej.

Ze względu na swoją niezależność, elastyczność i globalną sieć dyplomatycznej, negocjacyjnej i technicznej wiedzy fachowej oraz kontaktów na całym świecie, MKSC ma idealną pozycję, by ułatwiać alternatywny dialog i współpracę. Dlatego też MTKSS jest gotowa pomagać swoim partnerom w rozwiązywaniu konfliktów, wykraczać poza ich poglądy i ugrupowania polityczne, w zakresie bezpieczeństwa, gospodarcze i społeczne.

Poprzez zapewnienie alternatywnych miejsc (tylnych kanałów) i instrumentów komunikacji, budowania zaufania i współpracy, Centrum Dialogu i Współpracy ICCSS wprowadziło zestaw wiodących zagadnień, innowacyjnych podejść i innowacyjnych zasad oraz alternatywną ofertę kanałową.

Najważniejsze kwestie

ZAGROŻENIE CHEMICZNE JEST GŁÓWNYM WYZWANIEM DLA BEZPIECZEŃSTWA STRUKTUR KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

Obecnie wiele państw znajduje się na styku ponadnarodowych zagrożeń terrorystycznych, budowania potencjału naukowego i technologicznego oraz materiałów i wiedzy fachowej w zakresie broni masowego rażenia, w tym w dziedzinie chemikaliów. W miarę jak w tym zmieniającym się krajobrazie coraz częściej poruszamy się w obszarze bezpieczeństwa chemicznego, ICCSS oferuje swoją pomoc strukturom krajowym i międzynarodowym, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych, w celu przejścia od niszczenia lub rozprzestrzeniania broni chemicznej do fazy po użyciu broni chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa chemicznego. Bezpieczeństwo chemiczne powinno być narzędziem, które pozwoli strukturom międzynarodowym pomagać państwom w zmniejszaniu zagrożenia chemicznego i zwiększaniu współpracy międzynarodowej.

DALSZY ROZWÓJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO I OCHRONY CHEMICZNEJ

Uznając, że środki bezpieczeństwa i środki ochrony mają wspólny cel, jakim jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska, potwierdzamy poparcie dla spójnego i synergicznego rozwoju, wdrażania i zarządzania kulturą bezpieczeństwa chemicznego, w tym poprzez współpracę dwustronną i wielostronną. ICCSS pomaga wszystkim zainteresowanym stronom, w tym rządowi, organom regulacyjnym, przemysłowi, środowisku akademickiemu, organizacjom pozarządowym i mediom, zobowiązać się do wzmocnienia kultury bezpieczeństwa chemicznego oraz do utrzymania solidnej komunikacji i koordynacji działań.

ROZWÓJ GLOBALNEGO RYNKU BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

Według Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Chemicznych około 20 milionów ludzi na całym świecie ma pracę związaną bezpośrednio i pośrednio z przemysłem chemicznym. Wartość obrotów światowego przemysłu chemicznego szacowana jest na ponad 3 biliony dolarów i rośnie. Przemysł chemiczny jest podstawą, na której zbudowane są wszystkie inne gałęzie przemysłu. Jest on obecny w każdym kraju na świecie, czy to w działających zakładach, na szlakach dystrybucyjnych, czy też przy wykorzystaniu produktów końcowych przez konsumentów.

Na świecie rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne technologie, urządzenia, a także odpowiednie rozwiązania administracyjne i prawne w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony środowiska, bezpiecznej utylizacji coraz większych ilości substancji toksycznych i odpadów, ochrony obiektów chemicznych, magazynowania i transportu źródeł energii. Dostawcy technologii i związków chemicznych coraz częściej zapewniają swoim klientom najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, co prowadzi do minimalizacji ryzyka awarii i redukcji kosztów.

Dlatego ICCSS zaprasza do współpracy w zakresie rozwoju rentownych usług i produktów w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony cyberprzestrzeni przemysłowej.

BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE I OCHRONA CHEMICZNA - BUDOWANIE ZAUFANIA DO BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO I OCHRONY CHEMICZNEJ NA POZIOMIE LOKALNYM

Rozwój, wykorzystanie produkcyjne i utylizacja toksycznych chemikaliów znajdują się pod coraz większą kontrolą wszystkich zainteresowanych stron, przy rosnącym zainteresowaniu ze strony konsumentów. Obecnie Internet, media społecznościowe i platformy komunikacyjne są pełne informacji na temat toksycznych wartości chemikaliów.

CHEM-FRIENDLY w zakresie bezpieczeństwa chemicznego tworzy odpowiedzialność indywidualną, społeczną i biznesową, nie poprzez podnoszenie standardów, norm lub certyfikatów, ale poprzez dzielenie się wiedzą, wymianę najlepszych praktyk, współpracę i szkolenia. Uznanie CHEM-FRIENDLY wspiera rozwój globalnej kultury bezpieczeństwa chemicznego, ponieważ promuje wdrażanie odpowiednich krajowych i międzynarodowych środków bezpieczeństwa chemicznego oraz Deklaracji Chemss2016. Dzięki uznaniu CHEM-FRIENDLY konsumenci będą mogli zidentyfikować firmę i potwierdzić jej wiarygodność w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony. Buduje to pozytywny wizerunek firmy i uwzględnia potrzeby konsumentów, a tym samym zwiększa ich zaufanie. Poprzez uznanie CHEM-FRIENDLY partnerzy mają większą pewność, że działają na podobnym poziomie bezpieczeństwa i ochrony. Ułatwia to dostęp do klientów na całym świecie.

Dokumentacja Centrum Dialogu i Współpracy: