Portal Programu Lokalnej Odpowiedzialności i ChemFriendly

Wprowadzenie

Społeczności lokalne są coraz bardziej narażone na incydenty chemiczne i zagrożenia terrorystyczne z powodu rosnącej produkcji, transportu, z naciskiem na transnarodowy tranzyt, stosowanie i przechowywanie toksycznych chemikaliów i nośników energii. ICCSS zainicjował ŚWIADOMOŚĆ LOKALNĄ i odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, aby stworzyć i wdrożyć lokalną zrównoważoną politykę i odpowiedzialność oraz promować zrównoważoną chemię we wszystkich działaniach związanych z chemikaliami, planując i reagując na zagrożenia związane z takimi działaniami oraz wypełniając zobowiązania krajowe i międzynarodowe, a także pomagając w rozwoju dobrowolnej straży pożarnej, w celu poprawy reagowania na poziomie lokalnym i wzmocnienia współpracy międzynarodowej, w celu łagodzenia i reagowania na zagrożenia chemiczne i środowiskowe oraz na sytuacje nadzwyczajne.    

CHEM-FRIENDLY jest potwierdzeniem, że firma prowadzi procesy produkcyjne i zarządza wszystkimi chemikaliami w sposób bezpieczny, pewny i odpowiedzialny, zrównoważony.

Cele i Zadania

Poprzez Lokalną Świadomość i ChemFriendly Acknowcknowledgement ICCSS ma na celu wspieranie lokalnych samorządów i podmiotów w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z rosnącym zużyciem chemikaliów i dostępem do substancji niebezpiecznych na poziomie lokalnym oraz zwiększaniem odporności na zagrożenia cybernetyczne. Szczególną uwagę poświęca się podnoszeniu świadomości młodzieży i kobiet na temat lokalnych zagrożeń chemicznych i środowiskowych oraz ich aktywnemu zaangażowaniu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego.
 
Celem ICCSS jest nawiązanie dialogu i koordynacja wysiłków na szczeblu lokalnym oraz współpraca między wszystkimi wyżej wymienionymi zainteresowanymi stronami w zakresie opracowywania i wdrażania lokalnych programów mających na celu przygotowanie i reagowanie na sytuacje kryzysowe.


Głównym celem programu jest tworzenie i wdrażanie lokalnej polityki zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do szerszych działań związanych z chemikaliami, gospodarką odpadami chemicznymi oraz planowaniem i reagowaniem na zagrożenia związane z takimi działaniami i transportem materiałów niebezpiecznych.

Ważnym celem inicjatywy jest pomoc we wdrażaniu Konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC), dyrektywy Seveso III oraz konwencji chemicznych, w tym Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, Konwencji bazylejskiej (BC) o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych oraz Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, Konwencji o transgranicznych skutkach awarii przemysłowych (TEIA).

Poprzez lokalną świadomość ICCSS oferuje praktyczne rozwiązania mające na celu zwiększenie odporności na zagrożenia cybernetyczne oraz zwiększenie niezawodności działań i procesów przemysłowych dla lokalnych zainteresowanych stron, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Program będzie wspierał lokalne kampanie, z udziałem lokalnych interesariuszy projektu, w tym administracji, oraz z wykorzystaniem nowoczesnych mediów, z naciskiem na kobiety i młodzież, w celu zapewnienia szerokiego przeglądu zagrożeń chemicznych i środowiskowych oraz ryzyka dla zdrowia, środowiska i życia społecznego. Kampanie będą zwracać uwagę na znaczenie ochrony środowiska i bezpieczeństwa chemicznego dla praw obywateli. Kampania będzie promować zaufanie publiczne i współpracę między rządem a obywatelami.

Rozwój liderów młodzieżowych

Liderzy młodzieżowi, ze szkół średnich i średnich, będą zaangażowani w promowanie wśród młodych ludzi lokalnej świadomości i odpowiedzialności oraz będą kierować lokalnymi zespołami młodzieżowymi w celu wspierania lokalnych działań, głównie w zakresie zapobiegania i gotowości na wypadek chemicznych i środowiskowych sytuacji kryzysowych oraz ochrony środowiska. Liderzy młodzieżowi, szkoleni na międzynarodowych obozach letnich w formie szkolenia trenerów. Zaangażują młode pokolenie w lokalne działania na rzecz ochrony środowiska i będą uczestniczyć w lokalnych działaniach z zakresu ochrony ludności. Będą promować lokalną świadomość i odpowiedzialność na poziomie krajowym i międzynarodowym. System młodzieżowych liderów zostanie ustanowiony, jako przypadek pilotażowy, w lokalnych społecznościach na Ukrainie, a następnie będzie promowany na Białorusi i w Mołdawii.

 

Lokalna świadomość i odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej

ICCSS rozwija i wdraża lokalną świadomość i odpowiedzialność, aby pomóc lokalnym interesariuszom w przygotowaniu się i dokładnym reagowaniu na chemiczne i środowiskowe sytuacje kryzysowe i katastrofy spowodowane przez człowieka lub naturę:

a. Wymiana informacji i rozpowszechnianie wiedzy na temat działań w zakresie substancji niebezpiecznych na szczeblu lokalnym. Zaangażowanie społeczne i otwarty dostęp do informacji są niezbędne do podniesienia świadomości na temat zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi oraz znaczenia gotowości. Im więcej wiemy o zagrożeniach, tym lepiej potrafimy zrozumieć właściwe wymogi bezpieczeństwa, a także rośnie gotowość do udziału w działaniach związanych z zarządzaniem reagowaniem na wypadek zagrożenia substancjami niebezpiecznymi.
b. Aktywizacja i integracja wszystkich lokalnych struktur i społeczności, szczególnie w sektorze prywatnym i społeczeństwie obywatelskim. Społeczność lokalna powinna być aktywnie zaangażowana w proces zapobiegania ryzyku i planowania kryzysowego oraz uczestniczyć w autentycznym dialogu na temat sposobów przeciwdziałania zagrożeniom i przygotowania się do działań w zakresie reagowania kryzysowego i pokryzysowego. Wszystkie podmioty lokalne powinny być zaangażowane w określanie potrzeb i zasobów niezbędnych do przeciwdziałania zagrożeniom i do reagowania w sytuacjach kryzysowych.
c. Wzmocnienie instytucji lokalnych, poprawa zasobów reagowania kryzysowego oraz pogłębianie więzi społecznych poprzez regularne szkolenia, ćwiczenia, wymianę doświadczeń i współpracę ze specjalistami. Wzmacnianie lokalnych struktur, relacji i kontaktów łączących osoby prywatne, instytucje państwowe, przedsiębiorstwa i organizacje społeczne oraz poszerzanie dostępu do informacji i wiedzy o zagrożeniach są wiodącymi czynnikami skutecznego przygotowania na ewentualne kryzysy z przyczyn naturalnych lub działalności człowieka.

Społeczności lokalne są coraz bardziej narażone na incydenty chemiczne i zagrożenia terrorystyczne z powodu rosnącej produkcji, transportu, z naciskiem na transnarodowy tranzyt, stosowanie i przechowywanie toksycznych chemikaliów i nośników energii. Głównym celem projektu jest stworzenie i wdrożenie lokalnej zrównoważonej polityki i odpowiedzialności w odniesieniu do działań związanych z chemikaliami, planowanie i reagowanie na zagrożenia związane z takimi działaniami oraz wypełnianie zobowiązań krajowych i międzynarodowych, a także pomoc w rozwoju dobrowolnej straży pożarnej w celu poprawy reagowania na katastrofy chemiczne na poziomie lokalnym oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej w celu łagodzenia takich zagrożeń i reagowania na nie. Realizacja projektu będzie sprzyjać tworzeniu lokalnych polityk zrównoważonego rozwoju i współpracy między wszystkimi podmiotami lokalnymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i ochrony w postępowaniu z substancjami chemicznymi, planowania reagowania na wypadki z udziałem materiałów niebezpiecznych i gospodarki odpadami oraz nośnikami energii.  Zwiększona współpraca i wzmocnienie pozycji społeczności lokalnych w zakresie łagodzenia zagrożeń chemicznych i środowiskowych będzie sprzyjać rozwojowi lokalnej demokracji i samorządności.

Tradycyjne sposoby reagowania na sytuacje kryzysowe nie są już wystarczające, aby sprostać wyzwaniom związanym z awariami i katastrofami chemicznymi, czy to z przyczyn naturalnych, czy też z działalności człowieka.  Sprostanie potencjalnym zagrożeniom związanym z działalnością chemiczną wymaga współpracy wszystkich zainteresowanych stron, w tym rządów, przemysłu, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i mediów. Społeczności lokalne powinny wiedzieć, jakie działania z udziałem substancji niebezpiecznych są podejmowane w ich otoczeniu, a także uczestniczyć w dialogu na temat zasobów niezbędnych do przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom i minimalizacji potencjalnych strat, poprawy ochrony środowiska i przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym.

Głównym celem CHEM-FRIENDLY jest kreowanie pozytywnego wizerunku chemii i firm działających w sektorze chemicznym. Budowanie przyjaznego wizerunku jest ważną dźwignią sprzedaży, nie tylko dla konsumentów, ale także dla dostawców. Rozwój biznesu przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i pewności procesów.

 

Czy CHEM-FRIENDLY jest dla mnie?

Każda firma, która zajmuje się sektorem chemicznym jest mile widziana. Chociaż chemia jest wykorzystywana do celów pokojowych, może być zabójcza, jeśli jest zarządzana w niewłaściwy sposób. Dotyczy to firm z takich sektorów jak: Produkcja; Transport; Składowanie; Gospodarka odpadami przemysłowymi.

Zapraszamy również wszystkich producentów i dostawców usług, którzy w swojej codziennej działalności wspierają rozwój bezpieczeństwa chemicznego. Pokażemy Państwa rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i ochronę na światowym forum.

Otrzymanie CHEM-FRIENDLY jest potwierdzeniem, że firma jest świadoma wymagań i działa odpowiedzialnie w zakresie bezpieczeństwa chemicznego. Jednocześnie wspiera kulturę bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej oraz promuje jej umacnianie na całym świecie, wraz z deklaracjami CHEMSS 2016 i CHEMSS2017.

Pomimo ogromnych inwestycji, jakie podejmujemy w bezpieczny rozwój chemii, pomagający zaspokoić potrzeby społeczeństwa, ogromna liczba konsumentów nie zdaje sobie nawet sprawy, jak wiele zawdzięcza ona chemii i jak wiele produktów na półkach trafiło w bezpieczny sposób do przemysłu chemicznego. Obecnie chemia na poziomie procesów produkcyjnych, jak również produktów końcowych, budzi wiele obaw konsumentów. Narastają obawy o środowisko związane z niewłaściwym lub nadmiernym stosowaniem produktów chemicznych.

Z tego powodu, w dobie powszechnego dostępu do informacji, konsumenci otwarcie domagają się od firm przejrzystości, wiedzy o ich działalności i potwierdzenia, że ich produkty powstają w wyniku bezpiecznych procesów. Oczekują oni deklaracji, że dostarczane produkty będą rzeczywiście bezpieczne.
Odpowiedzią na powyższe jest inicjatywa CHEM-FRIENDLY. Celem CHEM-FRIENDLY jest budowanie pozytywnego wizerunku w oczach konsumenta na bezpieczne produkty dostarczane przez odpowiedzialnego producenta lub dostawcę.
Inicjatywa CHEM-FRIENDLY została opracowana na Pierwszym Światowym Szczycie Bezpieczeństwa Chemicznego (CHEMSS 2016), w którym wzięło udział ponad 400 uczestników z 40 krajów reprezentujących rządy, środowiska akademickie, stowarzyszenia przedsiębiorców i konsumentów.

CHEM-FRIENDLY tworzy odpowiedzialność indywidualną, społeczną i biznesową, nie poprzez podnoszenie standardów, norm i certyfikatów, ale poprzez dzielenie się wiedzą, wymianę najlepszych praktyk, współpracę i szkolenia.

Rezultaty inicjatywy

Poprzez regularne szkolenia i ćwiczenia, wymianę doświadczeń i zaangażowanie specjalistów, kampanie lokalne, inicjatywy będą wspierane:

- Tworzenie lokalnych ram dla dialogu i koordynacji działań przy współpracy wszystkich lokalnych interesariuszy, w tym: władz lokalnych, instytucji odpowiedzialnych za prawo i porządek publiczny oraz bezpieczeństwo, sektora prywatnego i przemysłu, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i mediów;

- Ułatwianie wymiany informacji i rozpowszechniania wiedzy na temat działań dotyczących substancji niebezpiecznych na poziomie lokalnym;

- Aktywizacja i zaangażowanie lokalnych struktur i społeczności w procesy zapobiegania zagrożeniom i planowania kryzysowego;

- Wspieranie lokalnej ochrony przed zagrożeniami poprzez wzmacnianie instytucji, poprawę reagowania w sytuacjach kryzysowych i pogłębianie więzi społecznych w społecznościach lokalnych.


Efekty długookresowe:
- Rozwój partnerstwa i komunikacji między administracją, władzami lokalnymi, obywatelami i użytkownikami chemikaliów na poziomie lokalnym;
- Rozwój świadomości w zakresie bezpiecznego stosowania chemikaliów;
- Identyfikacja zagrożeń związanych między innymi ze składowaniem lub transportem materiałów niebezpiecznych; oraz
- Opracowanie wytycznych dla władz lokalnych w zakresie opracowywania i wdrażania planów reagowania kryzysowego.

 

PartnerzyDokumentacja: