Portal Programu Bliskowschodniego

Aktualności

O Programie

Nadużywanie toksycznych chemikaliów i terroryzm chemiczny stanowią poważne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, gdzie niedawno potwierdzono stosowanie chemikaliów przemysłowych jako broni chemicznej w Syrii oraz jako środków terroru w innych krajach, w tym w Iraku. Stanowi to fundamentalne wyzwanie dla społeczności międzynarodowej i bezpieczeństwa oraz rozwoju regionu.

Doświadczenie pokazało, że żaden kraj ani przemysł nie jest odporny na terroryzm i że żaden kraj ani przemysł nie może skutecznie poradzić sobie z rozprzestrzenianiem lub terroryzmem w pojedynkę. Dlatego też współpraca między wszystkimi powiązanymi zainteresowanymi stronami, w tym rządami, przemysłem, instytucjami naukowymi i partnerami międzynarodowymi odgrywającymi coraz większą rolę w przemyśle dostarczającym rozwiązań ochronnych i know-how, stanowi ważny element wysiłków na rzecz przeciwdziałania temu globalnemu zagrożeniu.

Na czele bliskowschodniego procesu bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego stoi ICCSS we współpracy z zainteresowanymi stronami z Jordanii, koordynowany przez jordańskie siły zbrojne (JAF). Proces ten rozpoczął się od projektu dotyczącego zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego oraz rozwoju regionalnych środków budowy zaufania w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej na Bliskim Wschodzie (projekt jordański), który został z powodzeniem wdrożony w latach 2018-2019.

Bliskowschodni proces chem-bio

Proces chem-bio na Bliskim Wschodzie składa się z trzech etapów:

1) pomoc Jordanii we wprowadzeniu solidnego potencjału krajowego systemu bezpieczeństwa chemicznego w celu zapobiegania zagrożeniom związanym z chembiotykami, ich zmniejszania i łagodzenia; oraz zapewnienie pomocy w rozwoju Jordanii jako regionalnego szkolenia i ćwiczeń w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej. Jordania będzie rozwijana jako regionalny ośrodek bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej.  
Priorytetem jest rozwój wspólnego instrumentu szkoleniowego w dziedzinie CBRJ w Ammanie jako regionalnego ośrodka bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej.

2) wspieranie państw regionu, w oparciu o wzór jordański, w rozwijaniu i wprowadzaniu krajowego potencjału w zakresie bezpieczeństwa chemicznego oraz w udzielaniu pomocy w realizacji międzynarodowych wysiłków na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i terroryzmowi i/lub niewłaściwemu stosowaniu toksycznych substancji chemicznych
Priorytetem jest opracowanie i przeprowadzenie krajowej analizy luk oraz wprowadzenie krajowych ram regulacyjnych w zakresie bezpieczeństwa chemicznego.

3) Wprowadzenie środków budowy zaufania do bezpieczeństwa chemicznego na Bliskim Wschodzie, jako podstawy do wzmocnienia kultury bezpieczeństwa chemicznego w całym łańcuchu działań w zakresie działalności związanej z nośnikami chemicznymi i energetycznymi, w tym rozwoju, produkcji, transportu, tranzytu, składowania, stosowania i usuwania chemikaliów. Najwyższym priorytetem jest podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego w regionie.
Priorytetem jest zainicjowanie międzynarodowych działań szkoleniowych/ćwiczeniowych, w tym TTX (Table Top Exercise) i FsX (Field Exercises) - jako Middle East CHEM-REACT (na wzór EU-CHEM-REACT: www.ecr.iccss.eu, gdzie są omówione elementy środków budowy zaufania.

Podsumowanie projektu Jordańskiego

Zwiększanie bezpieczeństwa chemicznego Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego oraz rozwój regionalnych środków budowy zaufania w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Jordania, znajdująca się w sytuacji ciągłego zagrożenia chemicznego, zdobyła odpowiednie doświadczenie w ograniczaniu tych zagrożeń związanych z bronią chemiczną. Jordania wprowadziła skuteczną współpracę międzynarodową w tym zakresie. Chociaż Jordania rozwija działania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w obszarze CBRJ w ramach projektów krajowych, dwustronnych i międzynarodowych, wysiłki te mogą nie być kompleksowe ze względu na wieloaspektowy i wielostronny charakter zagrożeń dla bezpieczeństwa chemicznego.

Projekt, finansowany przez amerykańską Agencję Przeciwdziałania Zagrożeniom Obrony  (DTRA), był realizowany jako inicjatywa publiczno-prywatna, przez Siły Zbrojne Jordanii (JAF) jako inicjator i koordynator krajowy oraz przez Międzynarodowy Trybunał Karny (ICCSS) jako koordynator międzynarodowy. Projekt miał szerokie międzynarodowe wsparcie w opracowaniu i realizacji projektu.

Wiodące działania w ramach projektu obejmowały 2 seminaria dotyczące bezpieczeństwa chemicznego w Warszawie (Polska) w dniach 19-23 września 2018 r. oraz w Ammanie (Jordania) w dniach 09-11.04.2019 r. Obu Seminariom towarzyszyły cykle szkoleń, wyjazdów studyjnych i wymian.

Realizacja projektu potwierdziła, że uzbrojenie w toksyczne chemikalia i terroryzm chemiczny stanowią poważne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, gdzie niedawno potwierdzono stosowanie chemikaliów przemysłowych jako broni chemicznej w Syrii oraz jako środków terroru w Iraku, co stanowi podstawowe wyzwanie dla pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju regionu oraz społeczności międzynarodowej. Szybki wzrost działalności chemicznej (rozwój, produkcja, transport, składowanie i stosowanie chemikaliów oraz nośników energii), w połączeniu z niestabilną sytuacją w niektórych krajach oraz niskim poziomem środków regulacyjnych, zwiększają zagrożenie niewłaściwym stosowaniem chemikaliów.

W ramach projektu zaproponowano integracyjne i zintegrowane podejście poprzez stworzenie grupy krajowych liderów i międzynarodowych zwolenników. Zidentyfikowano luki w zakresie bezpieczeństwa chemicznego oraz obszary wymagające poprawy. Przeprowadzono szereg szkoleń i ćwiczeń. Stworzono mapę drogową z planem działania i propozycjami projektów w celu wprowadzenia krajowych ram regulacyjnych w zakresie bezpieczeństwa chemicznego. Opracowano zestaw środków budowy zaufania w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, które mają być promowane w regionie wśród wszystkich zainteresowanych stron.

Główną konkluzją projektu w Jordanii była wizja promowania Jordanii jako regionalnego ośrodka bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwój wspólnego ośrodka szkoleniowego w dziedzinie CBRJ w Ammanie jako regionalnego ośrodka bezpieczeństwa chemicznego.

Wyniki projektu:

1. Analiza luk bezpieczeństwa chemicznego w Jordanii;
2. Mapa drogowa dotycząca bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej w Jordanii i na Bliskim Wschodzie;
3. Ramy szkoleniowe, które obejmowały modelowy kurs szkoleniowy w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej;
4. Szablon ćwiczenia sztabowego (TTX)
5. Koncepcja środków budowy zaufania w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Wyniki seminarium Ammańsko-Warszawskiego

Międzynarodowe seminarium w Ammanie-Warszawie na temat bezpieczeństwa chemicznego w Jordanii i na Bliskim Wschodzie, które odbyło się w Ammanie w dniach 9-11.04.2019 r., zakończyło się w 2018 r. realizacją projektu w Jordanii.

Uczestnicy: ponad 100 uczestników z Algierii, Kanady, Egiptu, Iraku, Japonii, Jordanii, Libii, Mołdawii, Polski, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Ukrainy, Jemenu, Stanów Zjednoczonych, organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, WHO, Światowej Organizacji Celnej (WCO), OBWE, stowarzyszeń branżowych i ekspertów z całego świata.

Program seminarium zapewnił dogłębną analizę wyników jordańskiego projektu i uzgodnił zestaw konkretnych kamieni milowych i wyników w celu wzmocnienia rozwoju procesu chem-bio i bezpieczeństwa środowiskowego na Bliskim Wschodzie.


Cele:
1. Wzmocnienie współpracy i trwałej synergii między odpowiednimi podmiotami w Jordanii i na arenie międzynarodowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego w Jordanii i w regionie oraz zmniejszenia zagrożeń chemicznych;

2. część praktyczna, łącznie z wzorcowym ćwiczeniem sztabowym na temat zwiększenia bezpieczeństwa przepływu chemikaliów przez granice między krajami Bliskiego Wschodu oraz promowania wymiany informacji i wiedzy fachowej poprzez bezpośrednią współpracę między odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym rządami, powiązanymi branżami przemysłu i partnerami międzynarodowymi;

3. rozważenie i uzgodnienie analizy luk i obszarów wymagających poprawy oraz programu szkoleniowego w zakresie bezpieczeństwa chemicznego w Jordanii;

4. Dyskusja nad sposobami i środkami przeniesienia jordańskich doświadczeń i wniosków dotyczących bezpieczeństwa chemicznego do wymiaru regionalnego

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
1. Wizyty w odpowiednich instytucjach centralnych i misje w terenie.
2. Szkolenie przygotowawcze w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej.
3. Prezentacje dotyczące najlepszych praktyk krajowych i międzynarodowych oraz środków budowania potencjału.
4. Dwustronne dyskusje i wymiany.

DYSKUSJE I KONKLUZJE

Uczestnicy seminarium zgodzili się, że żadne państwo ani żadna branża nie jest odporna na terroryzm i że żadne państwo ani żadna branża nie może skutecznie poradzić sobie z rozprzestrzenianiem broni chemicznej lub terroryzmem samodzielnie. Potwierdziły one znaczenie współpracy państw regionu w celu zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego na poziomie krajowym i regionalnym.  
Uczestnicy zgodzili się, że bezpieczeństwo chemiczne jest podstawowym elementem odnowy systemu nierozprzestrzeniania broni chemicznej i przejścia OPCW od rozbrojenia do zmniejszenia zagrożenia chemicznego.

Uczestnicy międzynarodowego seminarium w Ammano-Warszawskiego potwierdzili potrzebę opracowania krajowych i regionalnych środków wspierających tradycyjne środki rozbrojenia i nierozprzestrzeniania (w tym za pośrednictwem OPCW i UN SCR 1540 /2004). Podkreślili oni, że bezpieczeństwo chemiczne powinno stać się priorytetem dla społeczności międzynarodowej. Uczestnicy wysoko ocenili rosnącą rolę Komitetu ONZ ds. Zwalczania Terroryzmu (CTC) w zwiększaniu krajowych wysiłków na rzecz zwalczania terroryzmu związanego z bronią masowego rażenia.

Zgodzili się, że aktywna współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego mogłaby pomóc w modernizacji OPCW i systemu nierozprzestrzeniania broni chemicznej. OPCW powinna dążyć do utworzenia agencji mającej na celu zmniejszenie zagrożenia chemicznego i odgrywać rolę światowego centrum ograniczania zagrożeń chemicznych.   

Uczestnicy zgodzili się wesprzeć wysiłki GP na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego na świecie. Podkreślili oni przydatność rozwoju CFATS jako najlepszych praktyk międzynarodowych, które mają być stosowane na całym świecie.

Ponadto potwierdzili oni zainteresowanie opracowaniem środków mających na celu zmniejszenie zagrożeń dla produkcji, składowania i wykorzystania chemikaliów i nośników energii w transporcie. Zaznaczyli, że powodzenie projektu jordańskiego opiera się na rozwoju głównej grupy przedstawicieli Jordanii, w skład której weszły wszystkie właściwe instytucje. Projekt umożliwił zebranie wszystkich istotnych informacji na temat krajowego potencjału w dziedzinie CBRJ, z naciskiem na zasoby chemiczne, w tym personel. W ramach projektu zgromadzono szerokie wsparcie krajowe na rzecz wprowadzenia bezpieczeństwa chemicznego.

Silne wsparcie uzyskały działania ICCSS na rzecz rozwoju i wprowadzenia bezpieczeństwa chemicznego w regionie Morza Śródziemnego w ramach procesu CHEMSS (globalnego procesu bezpieczeństwa chemicznego). ICCSS zostało zaproszone do odwiedzenia Iraku, Libii, Kataru i Arabii Saudyjskiej, aby promować rozwój zintegrowanego bezpieczeństwa chemicznego.  Ponadto ICCSS została poproszono o zwrócenie się o międzynarodowe wsparcie i finansowanie rozwoju i realizacji tego procesu.

KAMIENIE MILOWE SEMINARIUM:

    

SEMINAR MILESTONES:
1. Ustanowienie międzynarodowej sieci wspierającej Jordanię w celu zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego i promowania go w całym regionie
2. Rozbudowa narzędzi, w tym poprzez analizę luk i konkretne zalecenia oraz kurs szkoleniowy, w celu podtrzymania procesu zwiększania bezpieczeństwa chemicznego w Jordanii i rozprzestrzeniania się na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej
3. Opracowanie wykazu zagadnień i problemów, którymi należy się zająć, aby zapewnić praktyczne i ukierunkowane na wyniki podejście do poprawy bezpieczeństwa chemicznego w Jordanii i w regionie.

REZULTATY SEMINARIUM
Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli wyniki projektu pilotażowego dotyczącego rozwoju bezpieczeństwa chemicznego w Jordanii, koordynowanego przez ICCSS i finansowanego przez USA. Rezultaty Seminarium obejmowały:

1) unikalna analiza luk w zakresie bezpieczeństwa chemicznego w Jordanii, która ma być wykorzystana jako wzór dla regionu.
2) mapa drogowa dotycząca bezpieczeństwa chemicznego w Jordanii i regionie Bliskiego Wschodu;
3) zostały wypracowane ramy szkoleniowe, które obejmowały modelowy kurs szkoleniowy w zakresie bezpieczeństwa chemicznego;
4) utworzono szablon ćwiczenia sztabowego (TTX), który w połączeniu z ćwiczeniami terenowymi (FX) będzie podstawą program ćwiczeń: Middle East CHEM-REACT - mającego na celu przećwiczyć przygotowywanie i reagowanie na  niewłaściwe stosowania toksycznych chemikaliów.  
5) wypracowana koncepcja środków bezpieczeństwa chemicznego i budowania zaufania do bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Środki budowy zaufania w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej na Bliskim Wschodzie

Chociaż poszczególne kraje Bliskiego Wschodu rozwijają działania z zakresu bezpieczeństwa zarządzania w ramach projektów krajowych, dwustronnych i międzynarodowych, wysiłki te mogą nie być kompleksowe ze względu na wieloaspektowy i wielostronny charakter zagrożeń dla bezpieczeństwa chemicznego. Zagadnienia takie jak uszczelnianie granic, tranzyt chemikaliów, reagowanie w sytuacjach kryzysowych na wypadki drogowe, zarządzanie chemikaliami, chemikalia w edukacji, kontrola handlu, wymagają zorganizowanego i skoordynowanego wysiłku oraz pomocy materialnej, w dostosowaniu przepisów prawnych i dostosowaniu najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa chemicznego.

Bliski Wschód musi działać zbiorowo za pośrednictwem swoich rządów, przemysłu, środowiska akademickiego, społeczeństwa obywatelskiego, mediów, w koordynacji z organizacjami międzynarodowymi, aby zareagować na pilną sytuację poprzez wdrożenie wszystkich odpowiednich traktatów i konwencji, w tym Konwencji o zakazie broni chemicznej, Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1540 (2004), przepisów Światowej Organizacji Zdrowia i środków przemysłowych.

Uznając, że środki bezpieczeństwa i ochrony mają wspólny cel, jakim jest ochrona życia ludzkiego, zdrowia i środowiska, zgadzamy się, że istnieje potrzeba spójnego i synergicznego podejścia w tym zakresie na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz wprowadzenia kultury bezpieczeństwa chemicznego.  Kultura ta ułatwia wdrażanie i zarządzanie warunkami wstępnymi bezpieczeństwa i ochrony, w tym współpracę dwustronną i wielostronną.

Wszystkie zainteresowane strony, rządy, organy regulacyjne, przemysł, środowisko akademickie, organizacje pozarządowe i media zachęca się do pełnego zaangażowania się w poprawę kultury bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej oraz do utrzymania solidnej komunikacji i koordynacji działań na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Współpraca regionalna mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego może obejmować następujące kwestie ogólne, cele, wytyczne, zasady i rozwój kultury bezpieczeństwa chemicznego

Zakres środków budowy zaufania w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej na Bliskim Wschodzie:

I.  Uwagi ogólne
1. Kompleksowe podejście do promowania bezpieczeństwa chemicznego wykracza poza zakłady chemiczne i obejmuje wprowadzenie kultury bezpieczeństwa i ochrony oraz jej promowanie wśród wszystkich zainteresowanych stron. Zainteresowane strony obejmują rządy i odpowiednie agencje krajowe; przemysł, w tym stowarzyszenia chemiczne i prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe; laboratoria; regionalne i międzynarodowe organizacje zaangażowane w międzynarodowe bezpieczeństwo i ochronę oraz pokojowe stosowanie chemii; oraz społeczeństwo obywatelskie, w tym środowiska akademickie, organizacje pozarządowe, niezależnych ekspertów i media.

II. Cele ogólne
Promowanie bezpieczeństwa chemicznego przez:
a. włączenie tej kwestii do programu polityki krajowej,
b. poprawa skuteczności w zakresie budowania potencjału i wymiany informacji na temat najlepszych praktyk w odniesieniu do bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej,
c. budowanie i poprawa krajowej i międzynarodowej koordynacji podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem chemicznym,
d. promowanie stosowania wyników badań przy ocenie wpływu na środowisko i zdrowie publiczne, oraz
e. tworzenie programów podnoszenia świadomości społeczeństwa i decydentów politycznych w kwestiach związanych z bezpieczeństwem chemicznym;

III. Ogólne wytyczne
1. Dążenie do kompleksowego i synergicznego podejścia w ramach wszystkich odpowiednich traktatów i umów międzynarodowych (w tym konwencji o zakazie broni chemicznej oraz konwencji bazylejskiej, rotterdamskiej, sztokholmskiej i innych odpowiednich konwencji) w celu budowania potencjału, który rozwija bezpieczeństwo chemiczne i ochronę chemiczną we wszystkich obszarach związanych z chemikaliami i odpadami;

IV. Ogólne zasady zwiększania bezpieczeństwa i ochrony chemicznej
1. Skupienie się na podnoszeniu świadomości i najlepszych praktykach poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty i inne procesy edukacyjne w szerokich obszarach bezpieczeństwa chemicznego i kwestii bezpieczeństwa;
2. Wzmocnienie współpracy międzynarodowej w celu promowania kultury bezpieczeństwa chemicznego na świecie. Wysiłki te powinny również angażować naukowców ze środowiska akademickiego i przemysłu prywatnego;
3. Promowanie wdrażania międzynarodowych przepisów zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (IHR 2000) w celu poprawy globalnych zdolności wykrywania, oceny, zgłaszania i reagowania na wydarzenia zdrowotne o znaczeniu międzynarodowym;

V. Rozwój kultury bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej
1. Kultura bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej może być uważana za zbiór przekonań, postaw i wzorców zachowań, które wzmocnią i/lub uzupełnią bezpieczeństwo fizyczne, procedury i przepisy prawne w ramach ich misji osiągania zamierzonych celów w zakresie bezpieczeństwa.
2. W dobie zglobalizowanej i zróżnicowanej komunikacji, kodeksy postępowania, etyka i inne podobne źródła indywidualnych dobrowolnych zobowiązań stają się coraz skuteczniejszymi narzędziami promocji kultury.

Mapa Drogowa

Mapa drogowa rozwija wyniki i rezultaty udanej realizacji wyjątkowego projektu mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego w Jordanii i w regionie oraz promowanie rozwoju środków budowy zaufania w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej na Bliskim Wschodzie.

Proponowana mapa drogowa przewiduje proces działań krajowych i międzynarodowych prowadzonych w latach 2020-2022, któremu towarzyszy szereg projektów wdrożeniowych finansowanych przez darczyńców międzynarodowych, aby umożliwić rozwój Jordanii jako centrum regionalnego oraz wspólnego ośrodka szkoleniowego w dziedzinie CBRJ w Ammanie jako regionalnego ośrodka bezpieczeństwa chemicznego (ChemReg Center), począwszy od 2020 r.  

Proces składa się z ukończonych działań do kwietnia 2019 r. oraz 9 działań w ramach fazy przygotowawczej od końca 2020 r. do końca 2021 r. i fazy realizacji od grudnia 2021 r.

Podstawową zasadą proponowanej strategii jest to, że finansowanie bezpieczeństwa chemicznego nie jest kosztem, lecz inwestycją w bezpieczeństwo krajowe i regionalne, rozwój gospodarczy i współpracę międzynarodową.

Strategia dotycząca mapy drogowej
Podstawowym zrozumieniem i osiągnięciem współpracy JAF/ICCSS oraz realizacji projektu była gotowość Jordanii i partnerów międzynarodowych do promowania Jordanii jako regionalnego ośrodka bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju wspólnego ośrodka szkoleniowego w dziedzinie CBRJ w Ammanie jako regionalnego ośrodka bezpieczeństwa chemicznego. Wizją jest połączenie dużego potencjału Jordanii zgromadzonego w obszarach CBRJ oraz opracowanie nowych zdolności, które zostaną zaoferowane różnym regionalnym i międzynarodowym zainteresowanym stronom w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa i ochrony w całym łańcuchu działalności w dziedzinie chemikaliów i nośników energii.  

Osiągnięte cele pośrednie
1. W celu rozwijania bezpieczeństwa chemicznego w Jordanii, promowania Jordanii jako regionalnego ośrodka bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju wspólnego ośrodka szkoleniowego w dziedzinie CBRJ w Ammanie jako regionalnego ośrodka bezpieczeństwa chemicznego, utworzono sieć uczestników i zwolenników z Jordanii i partnerów międzynarodowych.
2. W celu zapewnienia praktycznego i zorientowanego na wyniki podejścia do wprowadzania bezpieczeństwa chemicznego w Jordanii oraz promowania go w regionie przeprowadzono krajową analizę luk w bezpieczeństwie wraz z wykazem zagadnień/problemów;
3. Opracowano koncepcję szkoleń i kursów przygotowawczych.
4. Opracowano dokument roboczy dotyczący środków budowy zaufania w zakresie bezpieczeństwa chemicznego na Bliskim Wschodzie.
5. Rozpoczęto prace nad projektem dokumentu roboczego w sprawie regionalnej mapy drogowej na rzecz bezpieczeństwa chemicznego.

Partnerzy

Lider Projektu

Amb. Krzysztof Paturej
President of the Board

Dokumenty: