Program Kenijski

O Projekcie

Uzgodniono, że realizacja programu kenijskiego będzie prowadzona w fazach modułowych. Treść faz modułowych jest zgodna z priorytetami ustalonymi przez kenijskich interesariuszy. Etap 1 (Pakiet Roboczy 1) skupia się wokół "chemikaliów w tranzycie i transporcie", w którym nadal priorytetowo traktuje się kontrolę graniczną, cła, egzekwowanie prawa i administrację transportową, na wniosek partnerów kenijskich. Etap 2 realizacji projektu wymaga dofinansowania w wysokości 1,5 mln euro.

Czego dotyczy Faza 2- Programu Kenijskiego?

Faza druga dotyczy wsparcia Kenii i krajów Afryki Wschodniej w celu wzmocnienia potencjału krajowego i współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej oraz projektów strukturalnych/infrastrukturalnych. Zapewni również pomoc w realizacji międzynarodowych wysiłków na rzecz zwalczania terroryzmu z wykorzystaniem broni chemicznej lub toksycznych substancji chemicznych.

Dlaczego Faza 2 Kenijskiego Projektu jest istotna?

Wśród możliwych barier zidentyfikowanych podczas Fazy 1 programu kenijskiego był niski poziom wdrożenia istniejących przepisów i procedur w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, brak standardów technicznych oraz rozproszenie kompetencji i słabe zaplecze szkoleniowe różnych agencji, co znacznie zmniejsza szanse na wymianę doświadczeń. W celu dalszej identyfikacji barier i przedstawienia konkretnych rozwiązań służących ich przezwyciężeniu, przeprowadzono przegląd istniejącej już wiedzy i technologii. Ponadto uzgodniono, że program szkoleń dla trenerów będzie kontynuowany, aby skonsolidować grupę kenijskich stażystów/ekspertów i zapewnić im dodatkowe doświadczenie i wiedzę, które zostaną przekazane odpowiednim agencjom.  

Kwestią, która stała się oczywista podczas działań szkoleniowych, była potrzeba włączenia małych i średnich przedsiębiorstw, jak również pierwszych respondentów i ekspertów ds. zarządzania kryzysowego w rozwój zrównoważonych systemów szkoleniowych w celu zwiększenia krajowego poziomu bezpieczeństwa chemicznego. W skład tych pierwszych respondentów powinna wejść straż pożarna, organy ścigania i zespoły medyczne odpowiedzialne za reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Ważne jest zatem, aby reagujące agencje krajowe miały natychmiastowy dostęp do (krajowych, jak również regionalnych lub międzynarodowych) sieci ekspertów o ugruntowanej pozycji w odpowiednich dyscyplinach, którzy mogą niezwłocznie udzielić porad technicznych dotyczących środków, które należy podjąć (w celu zidentyfikowania zagrożenia lub zaradzenia sytuacji).

Dlaczego ten projekt jest wyjątkowy?

Po raz pierwszy projekt o takiej skali został przekazany pod odpowiedzialność podmiotom kenijskim. Grupa międzynarodowych interesariuszy, koordynowana przez ICCSS, może pomóc i zapewnić ciągłość, ale to strona kenijska jest wyraźnie odpowiedzialna za rozwój projektu. Grupa międzynarodowych zainteresowanych stron nie narzuca ani nie oferuje gotowych rozwiązań interesariuszom kenijskim. W ramach tego projektu stale uczymy się od siebie nawzajem i identyfikujemy potrzeby Kenii. Nie staramy się narzucać "jednego uniwersalnego rozwiązania". Stosujemy podejście wielopodmiotowe, w którym wszyscy odpowiedni partnerzy wnoszą swoje odpowiednie doświadczenie i możliwości.
Projekt opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, ciągłości i nowoczesnego zarządzania oraz wprowadza je w życie w praktyce.  

Drugą kwestią jest fakt, że do tej pory nie było tak szerokiego udziału międzynarodowych interesariuszy w projekcie o takiej skali. Projekt angażuje zainteresowane podmioty rządowe, przemysłowe, organizacje pozarządowe i środowiska akademickie. Każdy z nich może wnieść unikalną wiedzę i doświadczenie. Do tej pory takie podejście sprawdziło się bardzo dobrze i pozwoliło również na ujednolicenie czynników motywujących wszystkich interesariuszy.

Prawo własności do projektu

Program dotyczący bezpieczeństwa chemicznego w sektorze chemicznym Kenii i opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, ciągłości i nowoczesnego zarządzania oraz na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Program będzie w dalszym ciągu należał do władz kenijskich i będzie stanowił szeroką platformę dla zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, opracowania i wprowadzenia przepisów prawnych i administracyjnych oraz wsparcia technicznego w jego realizacji. Program będzie nadal promował rozwój skutecznych środków w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na nadużycia związane z toksycznymi substancjami chemicznymi.

W programie będą uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony, w tym rządy, organizacje międzynarodowe, ośrodki badawcze i przemysł.

Cele

Celem projektu był transfer wiedzy w celu poprawy bezpieczeństwa chemicznego, w szczególności w odniesieniu do wymogów Konwencji o zakazie broni chemicznej oraz bezpieczeństwa i ochrony transportu drogowego niebezpiecznych chemikaliów i zarządzania transgranicznym ruchem chemikaliów.

Etap 2 realizacji projektu Realizacja projektu (Pakiet Roboczy 2) będzie częścią spójnego "planu implementacji" zawierającego szczegółową mapę drogową dla zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego w Kenii. Ma on na celu ustanowienie 3 modelowych przejść granicznych i celnych dla transportu morskiego, powietrznego i lądowego na granicy kenijskiej, aby zapewnić bezpieczny i pewny tranzyt toksycznych i zastrzeżonych substancji chemicznych. Modelowe przejścia graniczne będą funkcjonować jako regularne punkty graniczne. Jednocześnie będą one służyły jako ośrodki szkoleniowe oferujące szkolenia z zakresu bezpieczeństwa chemicznego i ochrony dla urzędników granicznych, celnych i transportowych. Będą one oferować szkolenia w zakresie procedur, praktyk i sprzętu.   

Pakiet Roboczy 2 będzie dalej wspierał Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej jako platformę współpracy dla wszystkich zainteresowanych stron (w tym rządów, przemysłu chemicznego i organizacji międzynarodowych), w celu zmniejszenia zagrożeń chemicznych i zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego (CSS) w krajach rozwijających się.

Partnerzy

- Krajowe Centrum Operacji Kryzysowych - centrum operacyjne
- Krajowy organ ds. zarządzania klęskami żywiołowymi
- Krajowy Urząd ds. Transportu i Bezpieczeństwa - bezpieczeństwo na drogach
- Kenijskie Krajowe Władze Drogowe
- Kenijskie władze dróg miejskich
- Kenijskie Stowarzyszenie Transportu Drogowego
- Komisja Regulacji Energetyki
- Krajowy Organ Zarządzania Środowiskiem
- Laboratoria w Kenii na wszystkich poziomach
- Kenijskie Stowarzyszenie Producentów

Dokumentacja: