Globalna Sieć

Podstawowym przekonaniem ICCSS jest pogląd, że globalna współpraca w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego jest niezbędnym warunkiem dla bezpiecznych badań, produkcji i handlu chemikaliami. Są one w coraz większym stopniu związane z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, ochroną zdrowia publicznego, współpracą gospodarczą i handlową, polityką rozwojową i humanitarną.  Dlatego ICCSS skupiła swoją uwagę na opracowywaniu form, zasad i działań mających na celu zacieśnienie praktycznej współpracy na całym świecie w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i środowiskowego chemikaliów.  

Od momentu powstania w 2011 r. ICCSS była pionierem działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej między liderami i praktykami we wszystkich dziedzinach bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego i środowiskowego oraz ze wszystkich zainteresowanych stron, takich jak rząd, organizacje międzynarodowe, przemysł, środowiska akademickie i sieci społeczeństwa obywatelskiego, w celu sprostania globalnym zagrożeniom chemicznym i środowiskowym.

Wiodącym zadaniem uczestników kierowanych przez ICCSS w ramach globalnej sieci jest wspieranie lokalnych, krajowych i globalnych działań w odpowiedzi na zagrożenia chemiczne, biologiczne i środowiskowe oraz katastrofy.

ICCSS rozwinęła aktywną obecność w świecie; zainicjowała i prowadzi Globalny Zespół ICCSS, promuje badania i rozwój CHEMSS EDU oraz utrzymuje sieć globalnych partnerów ICCSS.

Formaty globalnej sieci

Wysiłki ICCSS na rzecz rozwoju globalnej sieci bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego rozpoczęły się od międzynarodowego spotkania w listopadzie 2012 r. w Tarnowie w Polsce, współorganizowanego przez ICCSS i OPCW, a także zjednoczonych rządów ponad 50 krajów, wielu międzynarodowych organizacji i ekspertów. Wysiłki te nabrały rozmachu wraz z globalnym szczytem bezpieczeństwa chemicznego CHEMSS2016. Szczyt CHEMSS2016, zorganizowany i prowadzony przez ICCSS w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w Kielcach, był pierwszym globalnym, wielostronnym wydarzeniem, które dotyczyło rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa chemicznego w całym łańcuchu dostaw chemikaliów. Podczas szczytu CHEMSS2016 przyjęto Deklarację z 2016 r. w sprawie rozwoju współpracy międzynarodowej na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego i promowania globalnej kultury bezpieczeństwa chemicznego, w której określono cele, wytyczne i zasady globalnej współpracy w zakresie zwalczania zagrożeń chemicznych. Drugi światowy szczyt w sprawie bezpieczeństwa chemicznego, CHEMSS2017, który odbył się w Szanghaju w Chinach w dniach 19 i 20 września 2017 r., zorganizowany przez Chińską Federację Przemysłu Naftowego i Chemicznego (CPCIF) i ICCSS, zaangażował ponad 2000 liderów i praktyków we wszystkich dyscyplinach bezpieczeństwa chemicznego oraz ze wszystkich społeczności zainteresowanych stron, takich jak rząd, organizacje międzynarodowe, przemysł, środowisko akademickie i społeczeństwo obywatelskie. będą współorganizatorami CHEMSS2017. Szczyt CHEMSS2017 i Deklaracja Szanghajska z 2017 r. potwierdziły znaczenie rozwoju globalnej sieci liderów i praktyków we wszystkich dyscyplinach bezpieczeństwa chemicznego i ochrony środowiska.

Zasady

Podstawową zasadą w globalnej sieci ICCSS jest to, że współpraca jest oparta na nauce,wielostronna i wolna od wykluczenia politycznego. Współpraca w ramach globalnej sieci
wychodzi od zwykłych ludzi, od tych, którzy bezpośrednio są zaangażowani w napotykanie zagrożeń chemicznych.  Podejście wielopodmiotowe jest dowodem na pojawiające się podejście całego rządu lub całego społeczeństwa do stawiania czoła zagrożeniom chemicznym, biologicznym i środowiskowym.  

Poprzez globalną sieć ICCSS aktywnie promuje kodeksy postępowania, etykę, wymianę najlepszych praktyk oraz rozwijanie zdolności międzynarodowych, krajowych lub branżowych i innych podobnych źródeł dobrowolnych zobowiązań jako coraz skuteczniejszych narzędzi promowania bezpieczeństwa chemicznego i kultury w całym łańcuchu produkcji i dostaw substancji chemicznych.

Podejście oddolne, czyli przejście od doświadczeń lokalnych i krajowych do systemu globalnego, jest podstawowym praktycznym podejściem i zasadą w ramach sieci globalnej.

Działalność

 Uczestnicy promują pozytywny wizerunek i podejście zainteresowanych stron z branży chemicznej, które angażują się w pokojowe wykorzystanie chemii i prowadzą działania zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i ustaleniami.

Uczestnicy i podmioty wspierające globalną sieć nie dążą do wprowadzania nowych regulacji i standardów. Promują, wdrażają i umiędzynarodawiają istniejące krajowe i międzynarodowe najlepsze praktyki, szkolenia, praktyki i rozwiązania techniczne.  

Globalna sieć ICCSS jest odpowiedzią na brak odpowiedniej wiedzy fachowej i kosztów efektywnego zarządzania bezpieczeństwem chemicznym i ochroną w krajach rozwijających się. Przeciwdziałaniu temu służy budowanie potencjału i wymiana najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony środowiska.

ICCSS opracowała i prowadzi szeroki wachlarz działań, które są otwarte, wolne od politycznego wykluczenia i oferują spójne podejście, angażujące liderów i praktyków we wszystkich dziedzinach bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego oraz wszystkie społeczności zainteresowanych stron, takie jak rząd, organizacje międzynarodowe, przemysł, środowisko akademickie i społeczeństwo obywatelskie.