Unijny Mechanizm Ochrony Ludności aktywowany podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych w Mołdawii

W kierunku ochrony ludności bez granic

Ponad 80 uczestników z rządów, samorządów lokalnych, przemysłu, środowisk akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i mediów oraz eksperci ds. ochrony ludności i straży pożarnej z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Polski, Rumunii, Ukrainy, Komisji Europejskiej, Biura ONZ ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (UN OCHA), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Amerykańskiej Agencji Obrony i Zmniejszania Zagrożeń (DTRA), dołączyło w dniach 3-4 marca do ćwiczeń dowódczo-sztabowych (Command Post Exercise - CPX) w Kiszyniowie w Mołdawii.

CPX został zorganizowany w ramach prowadzonego przez ICCSS międzynarodowego projektu EU-CEM-REACT 2, finansowanego przez Unię Europejską, jako kontynuacja ćwiczeń sztabowych "Table Top Exercise" (TTX) zorganizowanych w Mińsku na Białorusi w październiku 2019 roku. CPX z powodzeniem przetestował procedury zwracania się o pomoc międzynarodową i oferowania jej w wyniku poważnych katastrof chemicznych spowodowanych przez człowieka i naturalnych, które miały miejsce jednocześnie na Białorusi, w Mołdawii i na Ukrainie, w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej (UCPM). Przetestowano również odpowiednie procedury ONZ OCHA, międzynarodowych przepisów zdrowotnych WHO (IHR) oraz Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) dotyczące udzielania pomocy.  

CPX promował UE, jej wartości, z naciskiem na UCPM. CPX podkreślał współpracę między Białorusią, Mołdawią i Ukrainą w celu łagodzenia skutków katastrof chemicznych i środowiskowych w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UCPM). CPX wykazał i promował rosnący potencjał Mołdawii w zakresie ochrony ludności i jej interoperacyjności z partnerami międzynarodowymi.

Mariana Grama, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i generał Mihail Harabagiu, szef Głównego Inspektoratu ds. Sytuacji Kryzysowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii (IGSU), gospodarze CPX, podkreśliła znaczenie programu EU-CHEM-REACT i CPX dla rozwoju krajowych procedur w zakresie ochrony ludności. Podkreślili oni również gotowość Mołdawii do kontynuowania współpracy z UE i krajami sąsiadującymi w celu ograniczenia zagrożeń chemicznych i współpracy w rozwiązywaniu sytuacji nadzwyczajnych w oparciu o UCPM.

Gospodarze Mołdawii przedstawili koncepcję krajowego i regionalnego centrum ochrony ludności, które będzie szkolić strażaków, rozwijać krajową ochotniczą straż pożarną oraz oferować rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa chemicznego w rolnictwie, transporcie i składowaniu chemikaliów. ICCSS została poproszona o koordynację międzynarodowych działań w zakresie pozyskiwania funduszy oraz zapewnienie możliwości technicznych i szkoleniowych oraz możliwości ćwiczeń dla proponowanego centrum.   

Jak podkreślił Amb. Krzysztof Paturej, szef ICCSS i lider programu EU-CHEM-REACT 2, CPX potwierdził rosnącą gotowość krajów Europy Wschodniej do współpracy i wykorzystania UCPM w poważnych sytuacjach kryzysowych. Zwrócił on uwagę na znaczenie programu EU-CHEM-REACT dla promowania i testowania UCPM poza UE. Podkreślił również znaczenie wykorzystania potencjału krajów Europy Wschodniej w celu zwiększenia potencjału UCPM.

W dniach 15-16 września 2020 r. CPX będzie kontynuowany w ramach projektu EU-CHEM-REACT 2 we Lwowie na Ukrainie, który będzie stanowił główne działanie w zakresie oceny postępów w reagowaniu na poważne katastrofy chemiczne i naturalne, testowania UCPM w praktyce i współpracy międzynarodowej.