Wspólne Oświadczenie: Ochrona ludności bez granic

[Translate to Polski:]

[Translate to Polski:]

W dniu 17 sierpnia 2020 r. Straż Pożarna Dortmundu (Feuerwehr Dortmund, FDDO), Instytut Technologii Pożarniczej i Ratowniczej miasta Dortmundu (Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie, IFR) oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS), zwane dalej Partnerami, przeprowadziły wspólną konferencję on-line na temat rozwijania współpracy w zakresie ochrony ludności i ograniczania zagrożeń CBRJ.

Albrecht Broemme, honorowy prezes Niemieckiej Federalnej Agencji Pomocy Technicznej (THW), członek Globalnego Zespołu ICCSS oraz gen. Wiesław Leśniakiewicz, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który kieruje programem ICCSS w zakresie ochrony ludności, aktywnie uczestniczyli w konferencji on-line. 

Partnerzy omówili wyzwania związane z ochroną ludności podczas pandemii COVID-19 oraz potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i ochrony, z naciskiem na bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne. Uzgodniono zestaw konkretnych środków współpracy w celu wzmocnienia ochrony ludności bez granic. Zaznaczono potrzebę podjęcia wysiłków na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zagrożeń chemicznych i biologicznych. 

Partnerzy niemieccy wysoko ocenili przywództwo ICCSS w zakresie wzmacniania, promowania i wdrażania UCPM w Europie Wschodniej oraz potwierdzili gotowość do wspierania i łączenia wysiłków ICCSS w zakresie rozwiązań technicznych, szkoleniowych i innowacyjnych.

Podstawą współpracy było uzgodnione i podpisane Memorandum of understating (MoU) pomiędzy Dortmundzką Strażą Pożarną (Feuerwehr Dortmund, Niemcy), Instytutem Technologii Pożarniczej i Ratowniczej miasta Dortmund oraz Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS, Polska). Wiodącym postanowieniem protokołu ustaleń jest wsparcie partnera na rzecz wzmocnienia i wdrożenia unijnego mechanizmu ochrony ludności (UCPM) poza UE oraz promowanie unijnej sieci wiedzy o ochronie ludności.

Partnerzy wysoko ocenili aktywną rolę DG ECHO w zwiększaniu ochrony ludności poza UE. Potwierdzili oni gotowość do wspólnego opracowywania i uczestniczenia w finansowanych przez UE projektach mających na celu wzmocnienie unijnego mechanizmu ochrony ludności i unijnej sieci wiedzy o ochronie ludności.

Partnerzy będą współpracować przy opracowywaniu podręcznika COVID-19 dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony podczas ćwiczeń i szkoleń związanych z CBRJ w czasie pandemii, do wykorzystania przez krajowe i międzynarodowe organy oraz podmioty udzielające pierwszej pomocy. Podręcznik ten będzie dokumentem o charakterze cyklicznym, który zostanie wdrożony po raz pierwszy podczas ćwiczeń polowych.

Partnerzy poparli współpracę z Uniwersytetem Ochrony Ludności w Mińsku i Międzynarodowym Centrum Szkolenia Ratowników (IRTC) na Białorusi, w celu wzmocnienia i rozwoju europejskich zdolności w zakresie szkoleń i ćwiczeń w dziedzinie ochrony ludności oraz ograniczenia zagrożeń CBRJ i wdrażania UCPM.

Przedyskutowano możliwość przystąpienia ICCSS do projektu eNOTICE jako partnera w rozwoju europejskiej sieci szkoleń z zakresu CBRJ w celu wzmocnienia współpracy między ośrodkami szkoleniowymi CBRJ a praktykami w zakresie innowacji i badań w dziedzinie CBRJ.

Jak podkreślił pan Broemme i gen. Leśniakiewicz, współpraca między FDDO i ICCSS jest doskonałym przykładem wielostronnej współpracy, między rządami, wolontariuszami, społeczeństwem obywatelskim, akademią i ekspertami, w zakresie wzmacniania wartości europejskich i praktycznej współpracy na rzecz promowania UCPM i rozwoju ochrony ludności poza UE. Odnotowali oni znaczenie praktycznych działań, z naciskiem na ćwiczenia i szkolenia, wśród partnerów z UE i spoza UE w zakresie wdrażania UCPM. Zwrócili uwagę na znaczenie możliwości państw Europy Wschodniej w zakresie zwiększania europejskich zdolności w dziedzinie ochrony ludności.

Partnerzy potwierdzili aktywny udział i omówili organizację wspólnych działań podczas targów Interschutz 2021, głównych targów strażackich, służb ratowniczych, ochrony ludności i bezpieczeństwa.