Mołdawia gotowa na ćwiczenia kontrolne EU-CHEM-REACT 2

Partnerzy i eksperci z Czech, Mołdawii, Polski, Ukrainy, którzy reprezentują międzynarodowe konsorcja, wdrażające program UE dotyczący ćwiczeń w zakresie ochrony ludności w Europie Wschodniej, spotkali się w Kiszyniowie na ostatnim spotkaniu przygotowawczym przed ćwiczeniem kontrolnym EU-CHEM-REACT 2 (CPX), drugie ważne działanie w ramach programu, które odbędzie się w Kiszyniowie w dniach 3-4 marca 2020 r.

W czasie spotkania uzgodniony został zakres, scenariusz, przebieg i ocena ćwiczeń CPX. Podstawowym zadaniem CPX jest przetestowanie i wykazanie gotowości do podejmowania decyzji na szczeblu krajowym, międzynarodowej reakcji na wnioski o pomoc i aktywację, w trybie szkoleniowym, unijnego mechanizmu ochrony ludności. Scenariusz CPX przewiduje szereg katastrof chemicznych spowodowanych przez człowieka i katastrof naturalnych, które zdarzają się równolegle w kilku sąsiednich krajach, co wymagałoby szerokiej współpracy międzynarodowej i pomocy w celu złagodzenia konsekwencji. Swój udział i wsparcie zagwarantowali nasi międzynarodowi partnerzy, w tym z UN OCHA, OPCW, INTERPOL i OBWE.

CPX towarzyszyć będzie program VIP-ów i obserwatorów oraz aktywny program medialny.

Ważnymi elementami końcowego spotkania przygotowawczego w Kiszyniowie były prezentacje na temat gotowości Mołdawii i Ukrainy do łagodzenia sytuacji kryzysowych. Omówiono prawne i praktyczne aspekty ochrony ludności w UE i oceny projektów. Podczas spotkania rozwinął się zespół instruktorów EU-CHEM-REACT-2 do prowadzenia szkoleń i ćwiczeń z zakresu ochrony ludności oraz bezpieczeństwa chemicznego.

EU-CHEM-REACT 2 opiera się na udanej, ciągłej realizacji projektu EU-CHEM-REACT, który został wdrożony na Ukrainie przez międzynarodowe konsorcjum (Litwy, Ukraina, Polska z aktywnym udziałem OBWE, Łotwa i Republika Czeska), kierowane przez ICCSS. EU-CHEM-REACT 2 wzmacnia wysoki poziom reakcji w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności (UCPM). Program jest przykładem współpracy regionalnej w celu zmniejszenia zagrożeń chemicznych. Jest to pierwsze działanie w zakresie współpracy między krajami Partnerstwa Wschodniego i inicjatywy Trójmorza, mające na celu zapobieganie, przygotowywanie się i reagowanie na katastrofy chemiczne i środowiskowe.