ICCSS łączy wysiłki na rzecz poprawy bezpieczeństwa chemicznego i ochrony środowiska

2 lutego 2021 roku Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) oraz China Controlled Chemicals Association (CCCA) przeprowadziły międzynarodowe seminarium internetowe i podpisały obustronne porozumienie o wzajemnej współpracy. W internetowym wydarzeniu wzięli udział liderzy Chińskiej Federacji Przemysłu Naftowego i Chemicznego (CPCIF) - głównej chińskiej organizacji branżowej, oraz partnerzy ICCSS, którzy dołączyli do protokołu ustaleń i wspierają jego wyniki. CPCIF, jako wiodąca chińska organizacja branżowa, i CCCA, jako wiodące chińskie stowarzyszenie w obszarze kontroli i zarządzania chemikaliami z zadowoleniem przyjmują przywództwo ICCSS w globalnych wysiłkach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego i ochrony. W podpisanym porozumieniu chińscy partnerzy wyrazili gotowość do przyłączenia się i wspierania na szczeblu krajowym, regionalnym i światowym rozwoju, wdrażania i promocji międzynarodowych programów ICCSS dotyczących bezpieczeństwa chemicznego i ochrony środowiska.

W trakcie wydarzenia liderzy ICCSS, CCCA i CPCIF potwierdzili wspólne poparcie dla zwiększenia lokalnego, krajowego i międzynarodowego zainteresowania zapobieganiem, gotowością i reagowaniem w celu łagodzenia skutków katastrof spowodowanych przez człowieka i klęsk żywiołowych oraz sytuacji kryzysowych. Poparli i wyrazili gotowość do pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), Międzynarodowych Konwencji Chemicznych, Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR), Strategicznego Podejścia do Międzynarodowego Zarządzania Chemikaliami (SAICM), Międzyorganizacyjnego Programu Prawidłowego Zarządzania Chemikalia (IOMC) oraz krajowe i międzynarodowe działania i wysiłki na rzecz zrównoważonej chemii, należytego zarządzania chemikaliami, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia oraz bezpieczeństwa, ochrony chemicznej i środowiskowej. Uznali znaczenie programu „Odpowiedzialność i troska” w zakresie praktyk bezpieczeństwa i ochrony w przemyśle, które chronią miejsca pracy, społeczności i szersze środowisko. Poparli podejścia i zasady zielonej chemii, które ograniczają lub eliminują stosowanie i wytwarzanie niebezpiecznych substancji.

Liderzy ICCSS, CCCA i CPCIF zgodzili się promować wdrażanie wszystkich postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC) oraz rozwój Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) jako platformy współpracy wszystkich zainteresowanych stron w celu zmniejszenia zagrożeń chemicznych i zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony. Zwracając uwagę na znaczenie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony środowiska w ustanawianiu bezpiecznych, pewnych i zrównoważonych praktyk w całym łańcuchu dostaw i we wszystkich obszarach działalności chemicznej, CCCA i ICCSS uzgodniły, że będą promować zintegrowane podejście do bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej, wizję zrównoważonej chemii, zapobieganie zanieczyszczeniom chemicznym, sprzątanie i zarządzanie w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Organizacje ICCSS, CCCA i CPCIF zgodziły się opracować i wdrożyć program CHEMSS Education R&D Network zainicjowany podczas Globalnego szczytu bezpieczeństwa chemicznego - CHEMSS2017, jako globalny HUB uniwersytetów, ośrodków badawczych, instytucji akademickich, laboratoriów, branże i obiekty szkoleniowe, którego celem będzie zaspokojenie rosnących potrzeb w zakresie edukacji, szkoleń, badań i pozyskiwania talentów w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony środowiska. Będą wspierać realizację programu CHEM-FRIENDLY, zainicjowanego na CHEMSS2016, jako dobrowolną inicjatywę wymiany i operacjonalizacji najlepszych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem chemicznym i ochroną. Będą promować na szczeblu krajowym i międzynarodowym prowadzony przez ICCSS program dotyczący lokalnej świadomości i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa chemicznego.

ICCSS, CCCA i CPCIF będą współpracować i wspierać organizacje międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem Organizacji Narodów Zjednoczonych, Programu Środowiskowego ONZ (UNEP), Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wyspecjalizowanych agencji, stowarzyszenia przemysłowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w celu zwiększenia ich udziału i wkładu w wysiłki na rzecz zmniejszenia zagrożenia chemicznego i zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

W celu wzmocnienia praktycznej współpracy i wzmocnienia działań międzynarodowych CCCA i ICCSS zgodziły się ustanowić w siedzibie ICCSS Sekretariat ICCSS / CCCA. ICCSS, CCCA i CPCIF potwierdziły, że ich współpraca ma na celu budowanie bezpieczniejszej, pewniejszej i bardziej zrównoważonej światowej chemii dzięki globalnej pomocy, podnoszeniu świadomości, wymianie najlepszych praktyk krajowych i branżowych, budowaniu zdolności i współpracy między profesjonalistami na całym świecie.

Pekin, Warszawa, 2 lutego 2021 r