Cyberbezpieczeństwo jako najwyższy priorytet ku poprawie bezpieczeństwa chemicznego

Uwolnienie toksycznych chemikaliów lub zatrzymanie przepływu chemikaliów do określonych gałęzi przemysłu w wyniku cyberataku stanowi zagrożenie niosące poważne konsekwencje zdrowotne, społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. Skutki cyberataku na chemiczny zakład przemysłowy lub dowolny zakład przemysłowy mogą powodować katastrofalne skutki dla działalności firmy, mienia, zdrowia i życia pracowników oraz środowiska. ICCSS aktywnie działa na rzecz wzmacniania kultury cyberbezpieczeństwa, promocji najlepszych praktyk i budowania zdolności w sektorach chemicznym i energetycznym. ICCSS Cybersecurity Portal >

Przemysł przyszłości zapewni powszechne połączenie maszyn i urządzeń przemysłowych z internetem, co znacząco zwiększy cyberzagrożenia i zagrożenia. Badanie ICCSS dotyczące wpływu COVID-19 na przemysł chemiczny potwierdziło istnienie rosnących zagrożeń cybernetycznych, w tym wzrost ataków phishingowych i oszustw internetowych.

Ze względu na rodzaj chemikaliów przechowywanych w zakładach chemicznych, takich jak chlor i podtlenek azotu, wdrażanie i przestrzeganie wytycznych bezpieczeństwa jest niezwykle ważne, aby zapobiegać katastrofom. Wzmocnienie bezpieczeństwa i ochrony na terenach zakładów chemicznych jest ważnym zadaniem w zapobieganiu wrogiemu stosowaniu chemikaliów. Niezwykle istotne jest usprawnienie mechanizmów ochronnych sieci komputerowych zakładów chemicznych w celu ograniczenia lub, jeśli to możliwe, wyeliminowania podatności na uwalnianie toksycznych chemikaliów.

ICCSS zainicjował i prowadził szereg międzynarodowych działań (opisanych poniżej) w celu wzmocnienia kultury cyberbezpieczeństwa, najlepszych praktyk i budowania potencjału w sektorach chemicznym i energetycznym.

Inicjatywy te są zakorzenione w wizji ICCSS dotyczącej cyberbezpieczeństwa przemysłowego jako podstawowego elementu szeroko rozumianego „bezpieczeństwa i ochrony” przedsiębiorstwa. Pozwala to na integrację cyberbezpieczeństwa z bezpieczeństwem i niezawodnością. Przechodzimy od bezpieczeństwa papierowego do zabezpieczeń cyfrowych, które pozwalają na monitorowanie procesu branżowego w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie nowych technologii cyfryzacji zakładów przemysłowych w połączeniu z istniejącymi technikami, takimi jak Asset Integrity Management (AIM), pomaga przezwyciężyć cyberzagrożenia związane z branżą cyfrową. Automatyzacja polityk, procedur i sprawozdawczości w ramach zintegrowanych platform zarządzania doprowadzi do lepszej koordynacji, spójności, przejrzystości i obniżenia kosztów.

ICCSS oferuje unikalny program szkoleniowy dla przemysłu w celu zwiększenia odporności na cyberzagrożenia. ICCSS oferuje również mapę drogową podnoszenia świadomości i odpowiedzialności w zakresie cyberbezpieczeństwa dla organizacji międzynarodowych.

 

Dodatkowe informacje:

ICCSS kierował międzynarodowymi działaniami mającymi na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa i niezawodności w sektorach chemicznym i energetycznym

  1. ICCSS kieruje opracowywaniem, w ramach międzynarodowej grupy, Podręcznika dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa i niezawodności w przemyśle nośników substancji chemicznych i energii. Publikacja pomoże w budowaniu świadomości na temat cyberataków i rozpowszechnianiu kultury cyberbezpieczeństwa.
  2. ICCSS zainicjował rozwój międzynarodowych programów edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie cyberbezpieczeństwa przemysłowego i niezawodności. Międzynarodowy zespół partnerów rządowych, branżowych i akademickich z Kanady, Niemiec, Włoch, Jordanii, Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych opracowuje koncepcję studiów podyplomowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przemysłowego, studiów licencjackich i standardowych szkoleń, które będą oferowane na arenie międzynarodowej.
  3. Z inicjatywy ICCSS na początku stycznia 2021 roku zostaną oficjalnie udostępnione w Polsce 3 kompetencje rynkowe z zakresu cyberbezpieczeństwa przemysłowego i niezawodności. Są to 3 kompetencje: liderzy firm i kadra kierownicza wyższego szczebla (polityka cyberbezpieczeństwa i niezawodności); menadżerowie firmy (cyberbezpieczeństwo i zarządzanie niezawodnością): oraz dla personelu technicznego firmy (wdrażanie cyberbezpieczeństwa i niezawodności). Polska jest pierwszym krajem UE, który rozwinął i wdrożył takie kompetencje. Wprowadzenie tych kompetencji umożliwi wypracowanie i wdrożenie w firmie spójnych polityk i praktyk cyberbezpieczeństwa jako elementu prężności i niezawodności.
  4. ICCSS promuje partnerstwa między organizacjami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem systemu ONZ i OPCW, we wzmacnianiu cyberbezpieczeństwa w działalności chemicznej i środowiskowej. Koncentruje wspólne działania na rzecz gromadzenia i udostępniania najnowszej wiedzy w zakresie procedur, rozwiązań technicznych i szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa i niezawodności. ICCSS opracował koncepcję mapy drogowej OPCW w celu podniesienia świadomości i odpowiedzialności w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród interesariuszy przemysłu chemicznego.