Program na rzecz lokalnej świadomości i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego

Chemikalia obecne są w życiu jednostek i społeczności lokalnych zarówno w postaci środków produkcji, jak i użytecznych składników życia codziennego, ale również porzuconych obiektów, czy też narzędzi przestępstwa przeciw zdrowiu i porządkowi publicznemu.

Wiele substancji chemicznych, choć nie dotyczy to wszystkich będąc użytecznymi, przy niewłaściwym użyciu może zagrażać zdrowiu, życiu i środowisku. Za przeważającą większość zagrożeń odpowiedzialny jest człowiek. Tylko niewielką część wypadków czy też narażeni długotrwałych wynika z przypadku lub zdarzeń naturalnych. Podstawowa i średniozaawansowana wiedza w zakresie bezpieczeństwa chemicznego na szczeblu lokalnym będzie skutkowała wykreowaniem kultury bezpieczeństwa wpływającej na zachowania i pozwalającej na redukcje ryzyka związanego z obecnością chemikaliów.

Program szkoleniowy obejmie wszelką aktywność na szczeblu lokalnym: produkcję, transport, magazynowanie, dystrybucję, operacje z udziałem, użycie chemikaliów w miejscach publicznych, gospodarkę odpadami i inne. W trakcie szkolenia przedstawione i utrwalone zostaną dobre praktyki, wymagane umiejętności oraz niezbędne środki redukcji narażenia, ryzyka i podatności. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich podmiotów zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa w zakresie substancji chemicznych i materiałów niebezpiecznych.

Program będzie promować zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym w sposób zintegrowany oraz współpracę horyzontalną, wychodząca poza ograniczenia resortowe, administracyjne lub środowiskowe. Wiodącym adresatem programów szkoleniowych umacniania bezpieczeństwa chemicznego będą małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność używając substancji chemicznych, a także społeczności lokalne.

Realizacja programu szkoleniowego, poprzez regularne szkolenia i ćwiczenia, wymianę doświadczeń i współpracę specjalistów, służyć będzie:

  • tworzeniu lokalnych płaszczyzn dialogu i koordynacji wysiłków we współdziałaniu wszystkich podmiotów lokalnych, w tym administracji, instytucji odpowiedzialnych za ład porządek i bezpieczeństwo, sektora prywatnego i przemysłu, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i mediów;
  • wymianie informacji i upowszechnianiu wiedzy na temat działalności w sferze niebezpiecznych substancji na poziomie lokalnym;
  • aktywizacji i włączaniu wszystkich lokalnych struktur i społeczności, zwłaszcza sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, w procesy przeciwdziałania zagrożeniom i planowania kryzysowego;
  • wspieraniu lokalnej odporności na zagrożenia, poprzez wzmocnienie instytucji, zwiększanie aktywów reagowania kryzysowego i pogłębianie więzi społecznych. 

 

Dowiedz się więcej: