1. CEL

Fundacja Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego zobowiązuje się do wspierania równego traktowania wszystkich pracowników, potencjalnych pracowników lub zakontraktowanych ekspertów poprzez działania zgodne z międzynarodowymi normami. Fundacja jest również zaangażowana w promowanie swoich standardów wśród firm podwykonawczych.

 

2. ZAKRES

Podmiotami są: wszyscy pracownicy, eksperci, wykonawcy oraz wszyscy ubiegający się o pracę.

Polityka ta ma szczególne znaczenie dla wszystkich zainteresowanych procedurami rekrutacji, szkoleń, promocji, partnerstwa, stypendiów, staży.

 

3. DEKLARACJA W SPRAWIE POLITYKI

Fundacja zobowiązuje się do stwarzania równych szans w całej swojej pracy, w wykonawstwie, zatrudnieniu, przyznawaniu praktyk, zasadach i procedurach. Żaden pracownik, zakontraktowany ekspert lub stażysta nie będzie gorzej traktowany za względu na rasę, wyznanie, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, wiek, religię, język, poglądy polityczne, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, przynależność lub jej brak do związków zawodowych lub niepełnosprawność.

Ponadto Fundacja zobowiązuje się do podejmowania przedsięwzięć etnicznych w powszechnym rozumieniu tego słowa. 

 

4. OGŁOSZENIA

Wnioski będą ogłaszane przez odpowiednio wykwalifikowane osoby - takie, które są w wystarczającym stopniu reprezentowane na rynku pracy, zakontraktowanych ekspertów lub stażystów. 

Wszystkie ogłoszenia, wewnętrzne i zewnętrzne powinny być zatwierdzone przez Zarząd.

 

5. SZKOLENIA I ROZWÓJ

Kandydatury do możliwości kształcenia będą oparte na zasługach pracownika, umiejętnościach, programie i misji oraz dostępności odpowiednich kursów. 

 

6. REDUNDACJA I PRZEGRUPOWANIE

Redundacja i przegrupowanie będą prowadzone w sposób pozwalający na uniknięcie jakiejkolwiek pośredniej lub bezpośredniej dyskryminacji.

 

7. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Fundacja pragnie zapewnić, że osoby niepełnosprawne są wspierane i zachęcane do ubiegania się o pracę lub staż. Będą one traktowane na równi z innymi kandydatami, a ich aplikacje zostaną pozytywnie rozpatrzone. Zostaną podjęte starania, aby pomóc osobom niepełnosprawnym w adaptacji w miejscu pracy. 

 

8. ZAŻALENIA

Wszelkie naruszenia polityki różnorodności będą przedmiotem dochodzenia i działań naprawczych. 

Każdy kto ma obawy odnośnie stosowania tej polityki powinien skorzystać z procedury składania skarg do Fundacji.