Aktualności

Międzynarodowe Forum Warszawa-Kijów na temat rozwoju współpracy w redukcji zagrożeń chemicznych

Warszawa, 24 kwietnia, 2017

 

Forum Warszawa-Kijów, które odbyło się w Ministerstwie Środowiska w Warszawie, potwierdziło perspektywy rozwoju współpracy z Ukrainą w redukcji zagrożeń chemicznych i wspierania bezpieczeństwa chemicznego, szczególnie w regionie Ukrainy Wschodniej, a także możliwości wsparcia wysiłków w rozwoju ochotniczych straży pożarnych na Ukrainie, na bazie polskich doświadczeń. Rozwój współpracy z Ukrainą w zakresie bezpieczeństwa chemicznego uznano za ważny element w promowaniu bezpieczeństwa narodowego i regionalnego. W przyjętej deklaracji uczestnicy Forum potwierdzili nawiązanie partnerstwa uczestników z Ukrainy i Polski na rzecz rozwoju systemu ochotniczych straży pożarnych na Ukrainie, w oparciu o polski model, poparli wdrożenie na Ukrainie programu lokalnej świadomości i odpowiedzialności w bezpieczeństwie chemicznym, organizację Forum Kijów-Warszawa w lecie br. w Kijowie.

 

 

 

Warszawa, 24 kwietnia, 2017

Forum Warszawa-Kijów, które odbyło się w Ministerstwie Środowiska w Warszawie, potwierdziło perspektywy rozwoju współpracy z Ukrainą w redukcji zagrożeń chemicznych  i wspierania bezpieczeństwa chemicznego, szczególnie w regionie Ukrainy Wschodniej, a także możliwości wsparcia wysiłków w rozwoju ochotniczych straży pożarnych na Ukrainie, na bazie polskich doświadczeń. Rozwój współpracy z Ukrainą w zakresie bezpieczeństwa chemicznego uznano za ważny element w promowaniu bezpieczeństwa narodowego i regionalnego. W przyjętej deklaracji uczestnicy Forum potwierdzili nawiązanie partnerstwa uczestników z Ukrainy i Polski na rzecz rozwoju systemu ochotniczych straży pożarnych na Ukrainie,  w oparciu o polski model, poparli wdrożenie na Ukrainie programu lokalnej świadomości i odpowiedzialności w bezpieczeństwie chemicznym, organizację Forum Kijów-Warszawa w lecie br. w Kijowie. 

Forum Warszawa-Kijów był zorganizowane Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Warszawie (Polska), Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Polsce i Ukraińskim Związek Bezpieczeństwa Pożarowego i Technicznego, przy wsparciu Koordynatora Projektów na Ukrainie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

W Forum, którego przewodniczącym był  Amb. Vaidotas Verba, Koordynator Projektów OBWE na Ukrainie, uczestniczyło ponad 80 uczestników z Polski, Ukrainy i Białorusi, reprezentujących agencje rządowe, przemysł i środowisko akademickie.

Min. Marek Haliniak,  Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Polsce podkreślił rangę współpracy z Ukrainą w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego oraz potwierdził poparcie dla rozwoju tej współpracy. Amb.  Vaidotas Verba przedstawił aktualne projekty OBWE na Ukrainie w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, w tym poinformował o Forum OBWE w Mariupolu /marzec br./ na Wschodzie Ukrainy, gdzie uczestnicy potwierdzili potrzebę pilnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa chemicznego. Odnotował również współpracę z ICCSS  jako partnera międzynarodowego na Ukrainie w zakresie bezpieczeństwa chemicznego. Pan  David Wulf, zastępca asystenta sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA – w wystąpieniu video – poparł  rozwój współpracy międzynarodowej na rzecz  bezpieczeństwa chemicznego na całym świecie, potwierdził poparcie dla celów Forum i gotowość włączenia się w rozwój bezpieczeństwa chemicznego na Ukrainie.

A.Danik, szef Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych  w regionie Donieck, poinformował – w wystąpieniu wideo -o wzrastającym zagrożeniu chemicznym na Wschodzie Ukrainy. Zaprosił do współpracy w umocnieniu bezpieczeństwa chemicznego na szczeblu lokalnym. Dyr. Marek Kuberski  z Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawił współpracę z Ukrainą w zakresie Polskiej Pomocy na rzecz umacniania  bezpieczeństwa publicznego, w tym wspieranie rozwoju straży pożarnej.

Przedstawiciele Gabinetu Ministrów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy przedstawili prace przygotowawcze na Ukrainie, w rozwoju ochotniczych straży pożarnych na Ukrainie. Wysoko ocenili dotychczasową współpracę i wsparcie Polski w tym zakresie,  i rolę Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS), w koordynowaniu współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa chemicznego na Ukrainie.

Profesor Vasil Karabyn, z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia, przedstawił negatywny wpływ na środowisko związany z płonącymi hałdami odpadów z kopalń węgla kamiennego w regionie Sokala na Ukrainie.

Uczestnicy Forum przyjęli deklarację nt.  współpracy w rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych na Ukrainie. W Deklaracji odnotowano wiodącą rolę koordynatora ds. OBWE na Ukrainie w realizacji programów w zakresie bezpieczeństwa i potwierdzono  rangę kontynuowania wiodącej roli OBWE w rozwoju konkretnych programów w celu zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego oraz poprawę zdolności szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Deklaracja potwierdziła nawiązanie partnerstwa uczestników z Ukrainy i Polski na rzecz rozwoju systemu ochotniczych straży pożarnych na Ukrainie,  w oparciu o polski model. Deklaracja potwierdziła, że w ramach programu stworzenia ogólnokrajowego programu "Ukraiński systemu ochotniczych straży pożarnej’’, priorytetem jest rozwój i wprowadzenie przepisów prawnych, administracyjnych oraz technicznych w celu umożliwienia funkcjonowania systemu, wprowadzenie kompleksowego systemu szkoleniowego i zbudowanie i wyposażenie modelowych remiz strażackich.

Uczestnicy z Ukrainy poparli wdrożenie na Ukrainie programu lokalnej świadomości i odpowiedzialności w bezpieczeństwie chemicznym.

Ukraiński Związek Bezpieczeństwa Pożarowego i Technicznego oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Warszawie zostały zaproszone do kontynuowania ścisłej współpracy i koordynacji działań na rzecz rozwoju systemu ochotniczych straży pożarnych na Ukrainie,.

Uczestnicy Forum potwierdzili organizację Forum Warszawa-Kijów w Kijowie, latem 2017 roku. Jego celem będzie  omówienie konkretnych działań i projektów na rzecz  zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego oraz omówienie ustawodawstwa na rzez rozwoju systemu ochotniczych straży pożarnych na Ukrainie.


 Wróć

Kategorie

Brak dostępnych kategorii.